подобряване

20 Април 2016

Още 274 фирми получават финансиране за подобряване на производствения капацитет

Допълнителен ресурс на стойност 141 млн. лв. ще бъде предоставен за безвъзмездна финансова помощ на още 274 проектни предложения от резервните списъци по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-...
09 Март 2015

Над 140 проекта подобряват околната среда в България

Националният доверителен екофонд (НДЕФ) отбелязва своята 20-годишнина с двудневна сесия. За този пероид Фондът работи по изпълнението на 4 програми. Реализираните проекти са в 4 основни направления – ограничаване изменението на климата и опазване чистотата на въздуха, преодоляване на стари...
28 Февруари 2012

По-лош бизнесклимат, но с окачване за подобряване

Общият показател на бизнес климата намалява през февруари спрямо предходния месец с 2,4%. Отчита се влошаване в сферата строителството, търговията на дребно и сектора на услугите. Само показателят „бизнес климат в промишлеността” остава на нивото си от предходните месеци. През февруари...