fbpx Над 140 проекта подобряват околната среда в България | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Над 140 проекта подобряват околната среда в България

Националният доверителен екофонд (НДЕФ) отбелязва своята 20-годишнина с двудневна сесия. За този пероид Фондът работи по изпълнението на 4 програми. Реализираните проекти са в 4 основни направления – ограничаване изменението на климата и опазване чистотата на въздуха, преодоляване на стари замърсявания, опазване чистотата на водите и опазване на биологичното разнообразие.

В рамките на приключилата през 2010 г. суапова сделка с Конфедерация Швейцария „Дълг срещу околна среда“ НДЕФ финансира 100 проекта средно с 19% от общата им стойност в размер на 26 548 665 лв. В рамките на тази програма са отстранени 420 722 м3 отпадъци от регламентирани и нерегламентирани сметища в 202 населени места, газифицирани са 201 публични сгради, инсталирани са 2 инсталации за очистване на газовете в ТЕЦ-ове и 3 нискоазотни горелки за енергийни котли, изградени са 1 помпена станция и 2 пречиствателни станции за отпадни води, 6 главни канализационни колектори с дължина 9 752 м и 7 довеждащи и канализационни колектори с обща дължина 7 046 м.

Пилотната програма за възстановяване на околната среда в района на МДК Пирдоп е реализирана по силата на Агентско споразумение между Министерство на околната среда и водите, Световна банка и НДЕФ. Фондът е координатор на програмата, чията обща стойност е над 300 млн. щ.д. и е успешно изпълнена до 2003 г., като изцяло са ликвидирани екологичните щети, преди приватизацията на МДК Пирдоп.

През 2004 г. НДЕФ създава Фонд „Защитни територии“ като специализиран вътрешен фонд. Чрез него са изградени 6 екопътеки с обща дължина 34 930 м, възстановени 6 местообитания, проведена интродукция на 2 вида в защитени територии.

Чрез Националната схема за зелени инвестиции (НСЗИ) до момента са финансирани проекти за подобряване на енергийната ефективност на 77 публични сгради на стойност над 27 млн. лева, като 85% от тях се осигурени от НДЕФ. Средставата са резултат на постъпления от продажба на предписани емисионни единици в две споразумения между Република Австрия и Република България. Резултатът от реалзираните проекти е намаляване на емисии на парникови газове за периода на живот на проектите в размер на 443 844 т СО2. В рамките на НСЗИ са частично финансирани на принципа de minimis по регулациите на държавните помощи и два корпоративни проекта за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници.

Националният доверителен екофонд е създаден през 1995 г. с активното участие на Световна банка и швейцарското правителство, което е първият му донор в рамките на суаповата сделка „Дълг срещу околна среда“. Те задават и модела на управлението му, запазен непроменен и до днес.