fbpx По-лош бизнесклимат, но с окачване за подобряване | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

По-лош бизнесклимат, но с окачване за подобряване

Общият показател на бизнес климата намалява през февруари спрямо предходния месец с 2,4%. Отчита се влошаване в сферата строителството, търговията на дребно и сектора на услугите. Само показателят „бизнес климат в промишлеността” остава на нивото си от предходните месеци. През февруари производствената активност и поръчките намаляват, а запасите от готова продукция нарастват. Оптимистично е, че през следващите месеци обаче мениджърите очакват известно възстановяване на дейността.

Основният фактор, затрудняващ дейността на предприятията, остава несигурната икономическа среда, като въпреки че през последния месец се наблюдава намаление на негативното му въздействие, той остава над обичайната си средна стойност за последните десет години. Засилва се неблагоприятното влияние на втория по тежест фактор „недостатъчно търсене от страната”. По-голямата част от мениджърите не предвиждат промяна в равнището на продажните цени през следващите три месеца.

Според оценките на строителните предприемачи настоящата строителна активност е намалена спрямо предходния месец, но прогнозите за следващите три месеца са по-благоприятни (балансовият показател се покачва с 8,8 пункта). Несигурната икономическа среда и финансовите проблеми продължават да са най-сериозните фактори, затрудняващи дейността в строителния бранш, следвани от недостатъчното търсене. През февруари се откроява четвърти фактор, който повлиява негативно върху дейността на предприятията - факторът „неблагоприятни климатични условия”, посочен от 43.9% от ръководителите. Очакванията на мениджърите относно продажните цени в строителството са в посока на известно намаление през следващите три месеца.

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно” се понижава с 1,9 пункта спрямо предходния месец, което се дължи на влошаване на оценките на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. Същевременно анкетата регистрира намален обем на продажбите през последните три месеца и увеличени стокови запаси. В прогнозите си за развитието на бизнес ситуацията обаче търговците изразяват оптимизъм, като очакванията им са за известно възстановяване на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца.

Основните проблеми за развитието на бизнеса в отрасъла продължават да са несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша. По данни от последната анкета увеличение на цените в търговията на дребно през следващите три месеца не се очаква.

През февруари съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите” се понижава със 7,6 пункта в сравнение с предходния месец. Влошени са както оценките, така и очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Анкетата отчита свито търсене на услуги през последните три месеца и относително умерени очаквания за следващите три месеца. Най-сериозният фактор, затрудняващ дейността в сектора, продължава да е несигурната икономическа среда, чието негативно влияние нараства и през последния месец достига максималната си стойност (74,9%) от началото на провеждането на наблюдението в услугите. Същевременно през февруари се засилва отрицателното въздействие и на факторите „финансови проблеми” и „недостатъчно търсене”. По отношение на продажните цени в сектора на услугите преобладаващите очаквания са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.