fbpx 106 проекта ще получат безвъзмездна помощ за енергийна ефективност | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

106 проекта ще получат безвъзмездна помощ за енергийна ефективност

Приключи приемането на проектни предложения за две от схемите на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“. Общо 106 кандидати са заявили желание да получат безвъзмездно финансиране по схемите на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“. Най-активни са общините - 75 от тях са представили проекти за използване на възобновяема енергия и изграждане на локални отоплителни системи в свои сгради. Кандидати по тази мярка са също две областни администрации, три училища, пет болници и три други държавни институции.

По грантова схема „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“ са предвидени 7 647 059 евро. Приоритетни са сградите със социално значение – училища, болници, домове за възрастни хора. С проектни предложения могат да кандидатстват държавни ведомства и общини. Безвъзмездната финансова помощ ще бъде от 170 000 до 500 000 евро, като за проектите за публични сгради – държавна и общинска собственост, грантът ще покрива до 100% от стойността.

По грантова схема „Производство на горива от биомаса“ кандидатстват 18 малки и средни предприятия. Тази мярка е насочена към проекти за производство на пелети, дървесен чипс, екобрикети, биогаз от ферми и др. Бюджетът на процедурата е 1 764 705 евро. Размерът на безвъзмездната финансова помощ ще бъде до 60% от стойността на проекта в рамките от 30 000 до 200 000 евро. Тази схема попада под правилата за държавна помощ и прилаганият режим ще бъде „де минимис“.

Програма „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ е с период на действие до април 2017 г., като дейностите трябва да бъдат изпълнени до края на април 2016 г. Общият й бюджет е близо 16 млн. евро, от които 13.3 млн. евро са безвъзмездна финансова помощ а останалите – национално финансиране. Предстои отварянето на още две грантови схеми.

Инициативата се подкрепя от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство въз основа на меморандум за разбирателство между България и Исландия, Лихтенщайн и Кралство Норвегия. Програмен оператор е Министерството на енергетиката. Негов партньор от страна на донора е Дирекцията за водни ресурси и енергия (НВЕ) към Министерството на петрола и енергетиката на Норвегия.