2,8 млн.лв за рекламна визия на туризма

Стратегия за реклама с единна визия на туризма в България ще бъде разработена за първи път у нас. Създаването на национален, регионални и продуктови брандове е част от проекта „Разработване на стратегия за бранд „България” и въвеждане на практика на интегриран и последователен бранд мениджмънт”. Проектът ще се реализира до края на 2011 г. от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по Оперативна програма „Регионално развитие” и е на стойност 2 822 900 лв.

В рамките на проекта ще бъдат извършени анализи на резултатите от маркетингови проучвания сред чуждестранните туристи, изследвания на интереса към туристическите продукти и услуги на българските граждани, проучване на 10 генериращи пазара и др. Ще се анализират и брандинговите стратегии на конкурентни дестинации, практиките на българския туристически сектор и неправителствените организации в туризма и ще се проучва разпознаваемостта на България сред ключовите аудитории.

На базата на анализите ще бъде разработена стратегия за бранд на дестинация България с визия, мисия, цели, ключови аудитории, позициониране, индивидуалност, емоционални ползи и асоциации, послания и препоръчителни символи. Стратегията за бранда ще бъде консултирана с туристическия бизнес, медиите и други заинтересовани групи. Планира се и тестване на разработените брандове на международните и вътрешните пазари.

Допълнително ще бъде изработена концепция за собственост на продуктите от проекта, в която ще се определи кой, кога, къде и как ще може да използва и разполага националния и регионалните брандове и кой ще контролира използването им.

От разработената стратегия за бранд „България” ще могат да се възползват над 60 туристически сдружения – национални, регионални и местни, както и туристически информационни центрове в страната. Туристическите райони и техните организации също ще разполагат със стратегия, методически насоки и конкретен пример за регионален брандинг. Ще бъде разработен и наръчник за правилно ползване на символите за националния, продуктовите и регионалните брандове.