fbpx Банките ще се адаптират към търсенията на клиентите | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Банките ще се адаптират към търсенията на клиентите

И през следващата година се очаква ръстът на депозитите да изпревари този на кредитите, но поведението на банките ще се промени. Това прогрониза Кристофор Павлов, главен икономист на УниКредит Булбанк. Банките ще използват част от генерираната от секторите на домакинствата и фирмите ликвидност, за да продължат с преструктурирането на пасивите си, като изплатят най-скъпите си източници на финансиране, а свободните средства, в преобладаващата им част, насочат към пазара на книжа с фиксиран доход. Известно увеличение на външните активи също ще бъде на дневен ред в хода на следващата година.

Докато потенциалът за растеж в дългосрочен план продължава да е налице, в краткосрочен и средносрочен план търсенето на нови кредити ще остане слабо. Това се дължи на комбинацията от все още високи нива на дълг в някои сектори на икономиката, и твърде крехкото възстановяване на БВП, което допълнително е ограничавано от продължаващата политическата нестабилност и икономическата несигурност. Финансовото преструктуриране на компании в затруднено положение продължава да протича бавно, което пречи да се намалят разходите, свързани с принудителното събиране на вземания. Загубите в портфейлите от кредити изглежда не са абсорбирани напълно и ще продължат да поддържат разходите за обезценка на високи нива поне още няколко години. Всичко това сочи, че приходите от основна дейност ще останат под натиск, а с това ефективността на сектора ще остане близо до наблюдаваните в момента нива от около 53% за съотношението приходи спрямо разходи.

Ако трябва да се посочи само една тенденция, която в най-голяма степен обобщава случващото се в момента, то това е нарастващата поляризация между резултати на водещите банки и малките участници от периферията на пазара. Като се има предвид, че повечето банки вече са предприели мерки за подобряване на ефективността си, по-нататъшно редуциране на разходите ще бъде по-трудно да се постигне. В тази връзка консолидацията на банки е логичен път за подобряване на ефективността в сектора