fbpx Бъдещо енергийно производство* | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Бъдещо енергийно производство*

Затова фокусът все по-често попада върху възобновяеми енергийни източници - това са слънчевата, вятърната, водната, геотермалната енергия, а също и получената от растителна и животинска биомаса. Производството на енергия от възобновяеми източници се подкрепя от българското и европейското законодателство и се определя като бъдещето на енергийното производство. Не само защото използва ресурсите на планетата, а защото е и щадящо околната среда. Използването им ще намали сериозно вредните емисии парникови газове, които променят не само климата, но нанасят сериозни вреди както на човека, така и на равновесието в природата. Разбира се, внедряването им съвсем не е просто и лесно. Различните видове възобновяеми източници на енергия изискват специализирана подготовка и ресурси.

Слънчева енергия
С помощта на слънчевата енергия, използвайки различни технологии, можете да си осигурите топлина или електроенергия. Съществуват три основни метода за преобразуване на слънчевата енергия:

  • Фототермичен. При него телата абсорбират (поглъщат) попадащата върху тяхната повърхност слънчева радиация (най-вече от видимата част на слънчевия спектър), превръщат я в топлинна енергия и повишават своята температура. Получената топлинна енергия се отвежда и се ползва по предназначение. Разработените на този принцип технологии са с най-голям коефициент на преобразуване на слънчевата енергия.
  • Фотоелектричен (PV - photo=светлина, voltaics=електричество). Метод, при който слънчевата енергия, попадайки върху тела, съставени от слоеве полупроводници, се преобразува директно в електричество, което може да се подаде веднага в мрежата или да се съхрани в “батерии” за по-късно потребление. Коефициентът на полезно действие е сравнително нисък. В зависимост от типа на клетката, той е в границите 10 - 23,5 %. Методът е перспективен, но поради високата цена на получената електроенергия все още намира ограничено търговско приложение.
  • Фотохимичен. В случая слънчевата енергия поражда и/или поддържа протичането на химични процеси. Типичен пример е процесът фотосинтеза, при който се получава хлорофилът.

Ветрова енергия
Вятърните електроцентрали бързо заемат челно място в групата на възобновяемите енергийни източници. В България съществуват няколко географски зони, които са подходящи за изграждането главно на средни по размер вятърни турбини. Проучването и проектирането на подобни съоръжения следва да се прави много внимателно и задълбочено, поради спецификата на вятърната енергия.
При този вид технология се оползотворява кинетичната енергия на вятъра за производство на електроенергия (ветрогенератор) или извършване на механична работа. Всички ветрогенератори включват три основни елемента, свързани помежду си: пропелер, редуктор и електрически генератор. Промишленото производство на енергия с ветрогенератори е приложимо за области, при които средната годишна скорост на вятъра е над 4 м/сек. Средният коефициент на полезно действие на тази технология е около 30 %.

Водна енергия
При този вид технология се оползотворява кинетичната енергия на водата за задвижването на турбини за производство на електроенергия (ВЕЦ). Водноелектрическите централи са традиционно добре развит възобновяем източник на енергия в България. Инвестицията във ВЕЦ е изключително атрактивна при внимателно проектиране. Коефициентът на полезно действие на този вид технология е висок. Това е и най-старият и съвсем прост метод за оползотворяване на възобновяем енергиен източник. Първото водно колело е използвано от човека преди 2000 г. На основата на същата тази технология са разработени съвременните водни турбини за производство на електроенергия. Благодарение на развиващите се технологии стана възможно изграждането и на малки водни електроцентрали (с мощност до няколко киловата).

Геотермална енергия
Като напълно чист и на практика безплатен възобновяем източник геотермалната енергия е най-добрата възможност за отопление и битово горещо водоснабдяване на редица населени места, туристически центрове и предприятия. С подходящо проектиране и финансиране геотермалните инсталации могат да предоставят същинска независимост.
Под геотермална енергия трябва да разбираме топлината на подземните води (в повечето случаи минерални). В България минералните води са с температура до 100о С и се използват предимно за производство на топлинна енергия. Тя намира приложение за отопление на оранжерии, сгради, климатизиране на помещения и др. При използването на този тип технология е много важно да се знае, че минералните води или са със солеотлагащо действие, или с корозионно действие. И в двата случая директното подаване на минерална вода в отоплителната инсталация ще доведе до нейното излизане от строя. Затова използването на междинен топлообменник е задължително.

Биомаса
Този клас ВЕИ включва всички органични продук-ти от естествен произход, годни за енергийна преработка. Най-разпространените са: дърва и дървесни отпадъци, твърди и течни селскостопански отпадъци, твърди и течни битови отпадъци, твърди промишлени отпадъци (хартия, влакна, текстил, целулоза и др.) и течни промишлени отпадъци (биодизел, етанол, масла и др.), биогаз от течни градски и течни селскостопански отпадъци и сметищен газ от твърди битови отпадъци, биодизел (течни горива от растителен произход). За енергийна преработка на биомаса се използва: прякопламъчно изгаряне, пиролиза, и газификация. Биомасата може да бъде използвана за централизирано и децентрализирано производство на топлинна енергия, електрическа енергия, както и за комбинирано топло-, и електропроизводство. Тя е потенциално най-значимият възобновяем източник на енергия според оценките на ЕС. През последните десет години технологиите за добив на енергия от биомаса позволяват високоефективното изгаряне на самата биомаса, както и на биогазовете, които тя отделя. Инсталациите, използващи биомаса, са изключително полезни за вашето производство, когато се отделят биологични остатъци и отпадъци, както и в земеделието. Индивидуалният подбор на съответното оборудване гарантира отлични енергийни и финансови резултати.
* по материали от Интернет