fbpx Близо 180 млн. лв. по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Близо 180 млн. лв. по ОП „Иновации и конкурентоспособност“

Близо 180 млн. лв. по ОП „Иновации и конкурентоспособност“

Във Враца днес се провежда първият от поредица информационни дни за представяне на процедура „Енергийна и ресурсна ефективност“ по оперативната програма. Процедурата е насочена към малки и средни предприятия и цели постигането на устойчив растеж и повишена конкурентоспособност на икономиката ни чрез интелигентно и ефективно използване на производствени ресурси и енергия. Предвиденият размер на безвъзмездната финансова помощ е 176 024 700 лв., като одобрените проекти ще могат да ползват между 50 хил. и 1,5 млн. лв., а делът на финансиране по процедурата ще варира от 35% до 90% от стойността на проекта.

„Бизнесът от Северозападна България става все по-активен по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) и фактор за това е допълнителният брой точки за проекти от региона, който успяхме да договорим с ЕК“, посочи министър Лукарски. Отбелязва се осезаемо увеличение в дела на проектите от Северозападна България спрямо всички проекти по първите три процедури на ОПИК.

По приключилата вече процедура за внедряване на иновации в предприятията са подадени 166 проектни предложения от предприятия, които заявяват място на проекта в Северозападния район. Това представлява 30% от всички подадени проекти. По процедурата за разработване на иновации в стартиращи предприятия такива са 363 проектни предложения или 42% от всички подадени проекти. По процедурата за подобряване на производствения капацитет в малките и средните предприятия, която е вече в процес на изпълнение, са сключени договори с 61 предприятия с проекти от региона. Това са 13% от всички сключени договори.

Срокът за кандидатстване ще бъде минимум 150 дни, а подаването на проектните предложения и оценка ще е изцяло електронно през системата ИСУН.

Икономическият министър посети и местно предприятие, което има успешно приключил проект по ОП „Развитие конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, а в момента изпълнява и такъв по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по ОПИК. Предприятието е придобило нови машини и софтуерна система за подобряване на управлението. Прекият резултат от изпълнението на проекта включва ускорени с до 40% производствени процеси, въведени нови технологии и продукти, намалени производствени и непроизводствени разходи с 10% до 20%, намалено време за изпълнение на поръчките и нови работни места. В предприятието работят около 60 човека със средна заплата от близо 1400 лв.

По процедура „Енергийна и ресурсна ефективност“ допустими са МСП с три приключили финансови години. Кандидатите трябва да развиват своята основна икономическа дейност в един от следните сектори: „Добивна промишленост“, „Преработваща промишленост“, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, „Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ или „Строителство“, като секторите са избирани от гледна точка на тяхната енергийна интензивност в тясно сътрудничество с Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР). За да са допустими, проектите трябва да се основават на препоръки от извършен енергиен одит по образец. Контролът относно качеството на изготвените енергийни одити ще бъде извършван от АУЕР. Процедурата е структурирана в два елемента – Елемент А „Инвестиции“ и Елемент Б „Услуги,“ като Елемент А е задължителен.

Всяка от планираните инвестиции следва да е с потвърден ефект енергийни спестявания от минимум 5% за съответната мярка съгласно енергийния одит. Продължителността на всеки проект е до 18 месеца. Приоритет ще бъде даден на проекти, които се изпълняват в сектори, характеризиращи се с висока енергийна интензивност (химическа промишленост; производство на стомана; производство на цимент, керамика, стъкло и вар; производство на цветни метали, производство на хартия).