fbpx Данъчни облекчения за земеделски стопанства | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Данъчни облекчения за земеделски стопанства

Данъчни облекчения за земеделски стопанства

Европейската комисия е одобрила схемата за държавна помощ по реда на чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане. Същността на помощта е в предоставянето на инвестиционен стимул за земеделските стопанства чрез преотстъпване на част от дължимия корпоративен данък. Решението на Европейската комисия е взето преди 31 март 2011 г. и съгласно материалния данъчен закон това дава право на данъчно задължените лица да се възползват от облекчението и за 2010 г.

Чрез освободените средства стопанствата могат да инвестират в нови сгради и нова земеделска техника при производството на непреработена растителна и животинска продукция. Земеделските производители могат да не внасят в бюджета до 60% от дължимия корпоративен данък за данъчната им печалба от дейността по производство на непреработена растителна и животинска продукция. Лицата трябва да инвестират преотстъпения в посочените активи корпоративен данък до края на годината, следваща годината, за която налогът е преотстъпен. Сградите и техниката трябва да се придобият при пазарни условия, а максималният размер на преотстъпения данък не трябва да превишава 50% от стойността на придобитите активи.

За да се възползват от помощта, земеделските производители трябва да продължат да осъществяват дейността си за период от още поне три години след годината на преотстъпване.

Facebook коментари