облагане

БТПП възразява срещу направените предложения в Законопроект за промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, внесен от народния представител Михаил Миков и група народни представители.
„Казахстан: благоприятен инвестиционен климат„ бе тема на бизнес семинар, организиран от Българската търговско-промишлена палата, съвместно с Посолството на Република Казахстан в България. Интересът на българските предприемачи и тър
Днес бе подписана спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите със Швейцария. Новата Спогодба поправя съществен пропуск в действащата СИДДО, в която липсваше разпоредба за обмен на информация между двете държави.
Още от зората на международните търговски връзки и отношения и извършването на чуждестранни инвестиции, е залегнал проблемът с международното двойно данъчно облагане.
Правителството одобри проект на спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото с Черна гора. Целта е да се  подобри бизнес климата, насърчаване на преките инвестиции и икономическото сътрудничество между двете държави.
Европейската комисия е одобрила схемата за държавна помощ по реда на чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане.
Данъкът върху доходи от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения да бъде 5% - това предвиждат промени в корпоративното подоходно облагане.
България и Бразилия могат да развиват по-добри бизнес отношения, ако бъде премахната една от основните пречки пред разширяването на взаимната търговия, именно липсата на Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и договор за насърчаване и взаимна защита на инвестициите, независимо от членст
Интензивността на търговските отношения и нарастващият брой чуждестранни инвестиции у нас предпоставят необходимостта от специално внимание към въпроса за данъчното облагане на лица, които са местни за една държава, а получават доходи в друга. Всяко юридическо или физическо лице, местно лице на една държава, а получаващо доходи в друга, може да стане "жертва" на данъчните системи в двете държави. За да не бъдат обложени два пъти, хората трябва да предприемат действия за прилагане на Спогодбите за избяг-ване на двойното данъчно облагане (СИДДО).