fbpx Въвеждането на прогресивното подоходно облагане няма да доведе до по-справедливо разпределение на данъчната тежест | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Въвеждането на прогресивното подоходно облагане няма да доведе до по-справедливо разпределение на данъчната тежест

БТПП възразява срещу направените предложения в Законопроект за промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, внесен от народния представител Михаил Миков и група народни представители. БТПП  не споделя мотивите на вносителя, че прогресивното подоходно облагане ще доведе до по-справедливо и равнопоставено разпределение на данъчната тежест. Тъкмо обратното – прилаганото към момента облагане с „плосък“ данък доказа своята социално-икономическа обоснованост в България, едновременно постигайки и двете посочени цели: при единна за всички ставка гражданите заплащат данък, който в абсолютен размер е съответен на получавания от тях доход.

Въвеждането на прогресивното подоходно облагане би имало тъкмо противоположния ефект – ще се стигне до неоправдано преразпределение на доходи от труд и „санкциониране“ на стопанската инициатива (от по-предприемчивите, респ. – от по-високо образованите/ квалифицирани хора към по-ниско образованите/необразвани/ неквалифицирани лица).

Сред другите аргументи на Палатата против връщането на прогресивното подоходно облагане са:

- Законопроектът не е придружен от оценка на въздействието, каквато липсва и без която не могат да се направят обосновани заключения относно ефекта от предложените законови промени.

- В България се прилагат законови инструменти в сферата на социалното подпомагане, чиито роля и значение са различни от тези на данъчната система и не оправдават смесването на целите и функциите на двете системи

- Прогресивното облагане не само няма да има стимулиращ икономически ефект, а напротив, ще демотивира гражданите да получават по-високо образование и да търсят кариерно развитие

- Ще се задълбочи емиграцията и свързаните с нея неблагоприятни последици за пазара на труда в България, който и в момента е засегнат от недостиг на висококвалифицирани специалисти.

- Промяната на данъчните ставки е в полза на другите държави от ЕС, в посока на уеднаквяване на данъчните системи – което е за сметка на конкурентните възможности на България.