fbpx 5% данък върху доходи от лихви, авторски и лицензионни права | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

5% данък върху доходи от лихви, авторски и лицензионни права

Данъкът върху доходи от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения да бъде 5% - това предвиждат промени в корпоративното подоходно облагане. Тази ставка ще се прилага, когато едновременно са изпълнени условията в случая да става въпрос за чуждестранно юридическо лице от държава от ЕС или мястото му на стопанска дейност да бъде в държава от Общността.

Данъчно задължените няма да прилагат към годишната си данъчна декларация доказателства за размера на внесените в чужбина данъци, когато доходите и печалбите са от страна, с която има спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и в нея е предвиден метод за избягването му - "освобождаване с прогресия".

Министерският съвет, вносител на промените, предлага, когато в резултат на увеличена трудова заетост общината отпадне от обхвата на общините, имащи право на данъчно облекчение за извършване на производствена дейност, фирмата да запази правото на преотстъпване на корпоративен данък до 31 декември 2013 г.