fbpx Енергийна стратегия на България | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Енергийна стратегия на България

Енергийна стратегия на България

Днес се проведе дискусия в присъствието на експерти, народни представители, представители на бизнеса и научната общност за енергийната стратегия на България. Реализирането и ще осигури високотехнологична, сигурна и надеждна енергийна система, базирана на съвременни технологии и достъпна енергия на справедливи цени. Конкретните проекти и механизми за подобряване на енергийната сигурност до 2020 г. са свързани с участие в проектите по Южния газов коридор, изграждането на междусистемни газови връзки, разширяването на капацитета за съхранение на природен газ и изграждане на ново хранилище.

Развити са политики за оптимално използване на местни енергоизточници и доставки на втечнен и компресиран природен газ. Националната енергийна политика се основава на принципа, че независим регулиран и конкурентен енергиен пазар е най-ефективният път за постигане, както на дългосрочна конкурентоспособност на икономиката, така и на приоритетите за енергийна сигурност и устойчиво развитие. Определени са три ключови стъпки към създаване на независимо регулиран и конкурентен енергиен пазар: прозрачно опериране и развитие на мрежите; електроенергийна борса и отделяне на преносните оператори.

Постигането на целта от 16% дял на ВЕИ от общото крайно потребление ще бъде постигната чрез балансирано въвеждане на тези технологии при разумна за потребителите цена. Скъпите технологии за оползотворяване на възобновяемите енергоизточници не позволяват масовото им бързо навлизане в икономиката. При прехода към нисковъглеродна енергетика своето място имат ядрената енергия и природният газ.

България има амбицията до 2020 г. да намали с 50% енергийната интензивност на брутния си вътрешен продукт. В това отношение енергийната стратегия предвижда мерки за насърчаване на енергоспестяването както при преобразуването, така и при потреблението на енергия. Съществен елемент от този процес е въвеждането на т.нар. smart grid (умни мрежи), които да съдействат за изпълнение на заложената цел за намаляване на енергийната интензивност. Един от най-важните приоритети в Енергийната стратегия е защитата на потребителите. Гарантирано е тяхното право на непрекъснат достъп до модерни и качествени енергийни услуги.