fbpx Eвро субсидиите са недостъпни за цели браншове | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Eвро субсидиите са недостъпни за цели браншове

Производствени и преработващи предприятия от текстилната, мебелната, кожарската и обувната промишленост искат от Върховния административен съд да спре Схемата за безвъзмездна помощ „Технологична модернизация на малки и средни предприятия” по ОП „Конкурентоспособност”, тъй като Насоките за кандидатстване по тази схема съществено ограничават кръга на допустимите кандидати. Схемата изключва цели браншове от производствения сектор, тъй като допуска само изрично посочените специфични производствени сектори в рамките на Сектор С да канидатстват с проекти. До момента са били подкрепяни всички предприятия от сектор С „Преработваща промишленост”.

Освен правен, казусът е и морален. Цел на подпомагането на предприятията е да се подобри тяхната конкурентноспособност. Логично е да се подпомагат предприятия, които по-трудно могат да финансират със собствени средства инвестиционните си проекти. Част от изключените индустриални браншове могат наистина да имат по-ниска принадена стойност и доходност спрямо други, но са съществена част от българската икономика и бизнес.

Според жалбоподателите ориентацията на ОП Конкурентоспособност към „високо технологични” браншове също е погрешна поради:
• Липсата на ясна аргументация за тези действия от страна на договарящия орган;
• фактическата неравнопоставеност на браншовете като цяло, тъй като в случая не става въпрос за специализирана индустриално ориентирана грантова схема;
• избягването от страна на високотехнологичните браншове в бизнеса да кандидатстват по подобни грантови схеми поради изключително бавните процедури за оценяване, реализация, отчитане на проектни инициативи и изплащане на субсидии.

Представителите на фирмите са категорични, че администрацията едностранно и безконтролно решава на коя фирма да бъде предоставена безвъзмездна финансова помощ. Зачестяват и случаите на административен произвол – както при одобряването на проектите за финансиране, така и впоследствие в процеса на изпълнението им.