fbpx Големите производствени и складови бази се изнасят извън градовете | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Големите производствени и складови бази се изнасят извън градовете

Големите производствени и складови бази се изнасят извън градовете

етикети

Според експерти в София и околнос-тите се очаква да бъдат изградени около 1 200 дка нови складове, логистични и производствени терминали и зони в следващите три години. Основната част от инвестициите ще бъде насочена към източната част на града - около Аерогара София, Гара Искър и Казичане, където са едни от най-бързо развиващите се промишлени и логистични зони на столицата.

В момента почти няма предлагане на свободни площи в новопостроени бази в София
Очаква се търсенето да продължи да расте, като се има предвид навлизането на големите европейски и световни търговски компании и тенденцията към изнасяне на все повече дейности към външен доставчик на услуги, т.н. “outsourcing”. В превод от английски “outsourcing” означава получаване на продукт или услуга от външен източник, избягвайки необходимостта от изграждането и поддръжката на собствена инфраструктура и ангажиране на собствени ресурси. Възлагането на различни дейности на външен доставчик на логистични услуги е практика, която се налага все повече, както при големите корпорации, така и при малките и средни организации. От една страна, тази практика пести време и ресурси и позволява на организацията да се концентрира изключително върху основния си предмет на дейност, от друга страна, позволява на предприятия с по-скромни размери да получат услуга на висококачествено и технологично ниво. Високотехнологичните логистични решения изискват скъпоструващи средства и професионални екипи, което е излишно обременяване за всяка съвременна малка или средно голяма организация. Компаниите, специализирали се в предоставянето на логистични услуги, притежават сформирани екипи, които изграждат комплексни проекти и логистични решения за множество компании. По този начин създаването на успешен пакет от логистични услуги е еднократна финансова инвестиция, която значително намалява цената на крайния продукт
Оптимизирането и поемането на външните интеграционни процеси от логистичен партньор позволява на фирмата да се концентрира върху основния си бизнес. Същевременно с това се съкращава голяма част от разходите при изключително високо ниво на насрещните услуги, като може да се избира между различни по обем пакети на предлаганите услуги. На разположение на клиентите
са възможно най-новите технологии в бранша, както и опитът на професионалистите.

Складиране - складова логистика
Това не е просто “складиране” а процес, включващ в себе си комплексна логистична услуга. Това са всички дейности, съпътстващи процеса на складиране, например :

 1. водене на складова отчетност;
 2. инвентаризации в реално време;
 3. следене на заприходените артикули в склада;
 4. комисиониране (набиране на стоки по артикулни номера);
 5. етикетиране;
 6. палетизиране;
 7. сканиране на баркод/имей код;
 8. поставяне в търговската опаковка на гаранционни карти или декларации за съответствие;
 9. автоматизирано следене на стоките по срок
  на годност и партиден номер;
 10. издаване на стоки от склада по метода “first in/first out”.

Предлагането/извършването на логистичните услуги би било немислимо без добър складов софтуер, чрез който да се следят стоките. Системата за управление на складовите наличности е елемент от предлаганата услуга, който има огромно значение. Клиентите изискват все по-сложни и всеобхватни услуги. Изчисленията показват, че

над 50 % от клиентите очакват процент на грешка при складиране, комисиониране и обработка на поръчки под 0,5 %
Много логистични фирми признават, че не могат да покрият това изискване, което често е резултат от липсата на подходящ софтуер.
Прогнозите са, че през следващите години големите производствени и складови бази ще се изнесат извън градовете, обикновено на разстояние до 25 км. Разполагането на индустриалните зони в крайградските локациии дава възможност за гъвкавост при разрастване или свиване на дейността на фирмата. От изключителна важност е местоположението, което трябва да е
в близост до основните европейски транспортни коридори, да има бърз достъп до летище и/или пристанище, както и добре изградена
инфраструктура.

За бъдещето на логистичните центрове могат да се направят няколко извода:

 1. Въпреки голямата конкуренция в бранша качеството остава на преден план.
 2. Не винаги предимството е на страната на логистичните оператори, предлагащи най-ниски цени или най-голямо разнообразие от услуги с добавена стойност, а на тези които успеят да намерят баланса между цена и качество. Доставчиците на логистични услуги също се профилират в определени области или услуги.
 3. В бъдеще решаващи ще са браншовата насоченост, разработването на комплексни логистични решения и наличното know-how за оптимизация на процесите.
 4. Все по-голямо значение придобива управлението на информационните потоци и внедряването на новите информационни технологии.

Тенденциите сочат, че на пазара на логистични центрове ще се търсят терминали, които разполагат с добре развита инфраструктура, високотехнологични информационни технологии, включващи различна техника за обработка и комисиониране. Такива технологии са баркод скенерите, персоналните терминали за обработка на поръчки и системите Pick by voice. Налагат се web-базирани решения и мобилни информационни решения. Преминава се от базираната на хартиен носител процедура към т.н. paper-less процедури, тъй като много често се налага информационните системи на клента и логистичния оператор да бъдат интегрирани.

За контакти:
“Gebruder Weiss” ЕООД
тел. 02/ 970 04 00
e-mail: gw.bulgaria@gw-world.com
www.gw-world.com

Facebook коментари