fbpx IBAN се разпознава от всяка банка в ЕС | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

IBAN се разпознава от всяка банка в ЕС

IBAN се разпознава от всяка банка в ЕС

етикети

Въвеждането на IBAN в България e важна стъпка към Европейския съюз. С IBAN се създават условия за интеграция на националните платежни системи с тези на Еврозоната. IBAN се въвежда от Българската народна банка (БНБ) с Наредба №13 за прилагането на международен номер на банкова сметка и за банковите кодове. Считано от 5 юни 2006 г., всички платежни документи следва да съдържат IBAN. Ето и най-често задаваните въпроси, свързани със стартирането на новата система.

Задължение на клиента:

 1. От 1 март до 5 юни 2006 г. – да се свърже с обслужващата го банка, за да се информира
  за начина на получаване на IBAN номера на сметката си и BIC кода на банката.
 2. От 1 март до 5 юни 2006 г. – да уведоми бизнес партньорите си и тези, с които има взаимоотношения, свързани с банкови плащания, за IBAN номера на банковата си сметка и BIC кода на неговата банка.
 3. От 1 март до 5 юни 2006 г. – да помоли бизнес партньорите си да му предоставят IBAN номерата на техните сметки и BIC кода на тяхната банка.
 4. От 5 юни 2006 г. при извършване на преводи да използва IBAN номера на сметката си.
 5. Няма краен срок за получаване на IBAN номер, но след 5 юни 2006 г. човек, за да си получи парите и да извърши плащане, трябва да е изпълнил горните задачи.

Какво е IBAN?
Международният номер на банкова сметка (International Bank Account Number - IBAN) е номер на сметка на банков клиент, съставен в съответствие с международен стандарт ISO 13616. До януари 2006 г. IBAN е въведен в 42 страни. Всички страни-членки на Европейския съюз, използват IBAN стандарта. Всяка страна, която го е въвела, определя специфична форма и дължина на банковите сметки.

Какво представлява IBAN - България?
Той представлява последователност от 22 знака - букви и цифри. IBAN номер се генерира за всяка банкова сметка на клиент само от банката, която го обслужва. От 5 юни 2006 г. всички плащания в страната и тези към чужбина ще се извършват от клиентски сметки, които са в IBAN формат. Тези сметки ще се разпознават от всяка банка
в Европейския съюз и в страните, възприели IBAN стандарта.

Каква е целта на въвеждането на IBAN в България?
IBAN улеснява обработката на плащанията и намалява броя на неточно извършените преводи. IBAN подобрява ефективността, бързината и качеството на извършваните местни и международни преводи при по-голяма степен на сигурност. IBAN увеличава точността на предоставяната информация и улеснява потребителите при извършване и получаване
на плащания. При приемане на нареждане за местен превод и превод към страна, въвела IBAN стандарта, с помощта на контролното число банката проверява коректността на посочените номера на сметките на наредителя и получателя (дори когато получателят е клиент на друга банка). Рискът от забавяне или отхвърляне на плащане поради неточности ще бъде намален, тъй като сметките на получателите ще бъдат заверявани само чрез използване на IBAN.

Какви са задълженията на търговските банки?
До 1 март 2006 г. всички генерираха IBAN за техните клиенти - физически и юридически лица. IBAN може да бъде издаван само от банката, обслужваща клиента. До 1 март 2006 г. банките бяха длъжни безплатно да уведомят в писмен вид или по друг подходящ начин своите клиенти - титуляри на банкови сметки, за IBAN номерата на банковите им сметки и BIC кода на банката. С цел улесняване на клиентите от 1 март до 5 юни 2006 г. банките ще уведомят служебно следните институции за новите IBАN сметки на клиентите си:

 1. Министерство на финансите;
 2. Национална агенция за приходите;
 3. Национален осигурителен институт;
 4. Агенция за социално подпомагане.

Новите номера на сметките ще бъдат активни от 5 юни 2006 г. Обслужващата банка извършва проверка за валидност по контролно число на IBAN на наредителя и получателя, посочени в платежния документ. Банката може да върне предоставен й платежен документ, ако клиентът не е посочил IBAN на получателя на плащането и банков идентификационен код (BIC) на банката на получателя.

Каква е структурата на IBAN в България?
Използваният в България IBAN се състои от следните елементи с обща дължина 22 знака:

 1. код на държавата - BG;
 2. контролно число - две цифри. То служи за проверка на коректността на въведената IBAN сметка;
 3. основен номер на банковата сметка (BBAN). Той се състои от 18 знака (букви и цифри) и включва:
 4. код на банката, състоящ се от 8 знака:
 5. идентификатор на банката - 4 знака (букви), които са първите
 6. знака от международния банков идентификационен код на банката (BIC код);
 7. идентификатор на банковата адресируема единица (БАЕ - клон или офис на банката) - знака (цифри), които я идентифицират в рамките на банката;
 8. идентификатор на вида сметка (например разплащателна, ДДС сметка и др.) - 2 знака (цифри);
 9. останалите осем знака (цифри и букви) се определят от всяка банка.

Знаците, използвани в структурата на IBAN, са арабски цифри (от 0 до 9) и главни букви от латинската азбука (от А до Z). В електронна
форма IBAN се изписва като последователност от 22 знака без интервали между тях. На хартия IBAN се изписва като последователност от 22 знака, разделени от ляво на дясно в групи от по четири знака, отделени с интервал, като последната група е непълна.

Facebook коментари