Накратко за фондовете

Темата в броя е актуална и специализирана. В теорията е по-широко застъпена, отколкото в практиката. Взаимните и инвестиционните фондове са мощен финансов инструмент за инвестиции в средносрочен и дългосрочен аспект. И физически и юридически лица се възползват
от съвременните бонуси на тези безналични ценни книжа.
Важното е, че според действащото данъчно законодателство - според Закона за облагане на доходите на физическите лица и според Закона за корпоративното подоходно облагане, доходите от сделки с акции на публични дружества и доходите от колективните инвестиционни схеми са необлагаеми.

Когато човек реши да инвестира във фонд, той очаква по-висока доходност, отколкото ако парите му са на депозит в някоя банка. Също така, той очаква доходността му да е по-висока от инфлацията в страната. Все пак инвестицията във фонд е рисково начинание.
В България лесно може да се намери депозит със 7-8 % годишна лихва. Тъй като при депозита парите са “замразени” за цяла година, да не забравяме основния лихвен процент на БНБ, който е 3,84 %. Оказа се, че има фондове, които НЕ постигат тази доходност.
За да се определи колко добре един фонд се справя със своите задачи, трябва да се сравнят неговите резултати с борсовите индекси. От началото на 2007 г. SOFIX е нараснал 15 %, а BG40 - 55 %.
Оказва се, че около 10 % от фондовете не са постигнали 15 %, и нито един не е постигнал
над 55 %.
Важно е да се отбележи, че някои от фондовете не инвестират в акции, а в други “инструменти”, например облигации. Тяхната дейност не може да се прецени, сравнявайки ги със SOFIX или BG40.
Явно фондовете, постигнали над 20-25 % за годината, не са пирамиди, а по-скоро са инвестирали по-умерено и в повечето случаи - не само в акции.

Взаимни фондове

На българския пазар са познати два вида
взаимни фонда:

  • Инвестиционни дружества.
  • Договорни фондове.

Взаимните фондове са с “отворен край” и предлагат непрекъснато нови акции/дялове и изкупуват обратно съществуващите акции/дялове за разлика от тези със “затворен край”, които не могат да продават повече дялове, отколкото
е началната емисия.
Взаимните фондове често биват наричани колективни инвестиционни схеми и се управляват от Управляващи дружества.
Можете или да инвестирате еднократно в голяма сума, или да спестявате редовно всеки месец. Можете да купите фондове директно от компанията за инвестиционен мениджмънт или чрез финансов съветник, или брокер. Повечето фирми публикуват ежедневно цените на акциите/дяловете си във вестниците или в интернет.
Инвестирането в инвестиционни дружества и договорни фондове става чрез покупка на емитираните от тях акции и дялове. Набраните средства на всички инвеститори се управляват от лицензиран инвестиционен експерт наречен портфолио мениджър (инвестиционен консултант).
Печалбата/загубата от инвестициите се разпределя между всички инвеститори пропорционално на тяхното участие - броя на акциите/дяловете им.
Инвеститорите реализират своята печалба като придобият акциите/дяловете на една цена и ги продадат или бъдат изкупени обратно на по-висока цена.
Друг начин на реализиране на печалба е разпределението на дивидент на акция/дял след края на финансовата година.
Инвестиционното дружество е акционерно дружество, което инвестира в ценни книжа набраните чрез публично предлагане на акции парични средства. Договорният фонд е обособено имущество с цел колективно инвестиране в ценни книжа. Договорните фондове набират паричните си средства чрез публично предлагане на дялове.
Инвестиционните дружества и договорните фондове се управляват от Управляващи дружес-тва. Те публикуват проспект - документ, който съдържа информация за дружествата/фондовете и за предложените от тях ценни книжа.

Всички разходи, свързани с дейността на инвестиционното дружество, не могат да надвишават 5 на сто от средната годишна нетна стойност на активите по баланса на инвестиционното дружество

Инвестиционното дружество от отворен тип, съответно управляващото дружество на договорния фонд, е задължено постоянно да предлага акциите си на инвеститорите по емисионна стойност, основаваща се на нетната стойност на активите, и по искане на акционерите си да ги изкупува обратно по цена, основаваща се на нетната стойност на активите. Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване се определят най-малко два пъти седмично на равни интервали от време.
Управляващо дружество е акционерно дружес-тво, получило лиценз от Комисията за финансов надзор, чийто предмет на дейност е управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип, включително:

1. Управление на инвестициите.
2. Администриране на дяловете или акциите, включително правни и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете или акциите, контрол за спазване на законовите изисквания, водене на книгата на притежателите на дялове или акционерите, разпределение на дивиденти и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове или акции, изпълнение на договори, водене на отчетност.
3. Маркетингови услуги.

Инвестиционен фонд

Инвестиционният фонд е колективна инвестиционна схема, която:

1. Инвестира във финансови и нефинансови активи. Целта му е да инвестира средства, набрани чрез публично предлагане.
2. Е създадена съгласно правото на Общността или съгласно националното право:

  • по правото на договорите (като взаимен фонд, управляван от дружества за управление);
  • по правото за доверително управление (като доверителна собственост);
  • по дружественото право (като инвестиционни дружества);
  • или по други подобни схеми.

В определението за инвестиционен
фонд се включват:

1. Онези схеми, чиито дялове или акции по искане на държателите се изкупуват обратно или се погасяват директно или индиректно от активите на схемата.
2. Онези схеми, които имат определен брой емитирани акции и чиито акционери трябва да купят или продадат съществуващи акции при включването или излизането им от фонда.

В определението за инвестиционен фонд
не се включват:

1. Пенсионни фондове по смисъла на член 2, параграф 2, буква а) от приложение Б към Регламент (ЕО) № 2533/98.
2. Фондове на паричния пазар по смисъла на приложение I към Регламент (ЕО) № 2423/2001 на Европейската централна банка от 22 ноември 2001 г. относно консолидирания баланс на сектор “Парично-финансови институции“ (ЕЦБ/2001/13).

Такси
Когато купувате акции/дялове във фонд, обикновено плащате първоначална такса, която зависи от начина на определяне на цената.
За някои фондове купувате акции на цената, на която ви се предлагат и ги продавате на цената, на която са обявени. Първоначалната такса е част от разликата между цена купува и цена продава, която може да достигне до 5 %, така че една част от вашата инвестиция се взема в началото като такси. Някои фондове нямат първоначална такса, но вместо това може да има такса при изтегляне на парите, като продавате. Тези такси са включени в емисионната стойност и цената на обратно изкупуване.
Компанията за управление на фондове определя годишна такса, която тегли директно от фонда. Тези разходи, наред с годишната мениджърска такса и други, се наричат Цялостно ниво на разходи - т.е. всички разходи по инвестицията.

Данъци
Според Закона за данъците върху доходите на физическите лица, доходите от сделки с акции на публични дружества, търгуеми права на акции на публични дружества и акции и дялове на колективни инвестиционни схеми, извършени на регулирания български пазар на ценни книжа, са необлагаеми.
Според Закона за корпоративното подоходно облагане, Колективните инвестиционни схеми, които са допуснати за публично предлагане в Република България, не се облагат с корпоративен данък.

За контакти
Консултантска къща
“ИВАНА”
e-mail: office@ivana.bg
www.ivana.bg