Идва новото поколение от високообразовани служители

етикети: 
p class="body">Бизнесът все повече обръща внимание на човешкия фактор. Мениджърите и собствениците на фирми осъзнават, че инвестицията вложена в хората се възвръща. Освен това разкриването на отдел
в една компания, който да работи именно в сферата на човешките ресурси вече е задължително. И е задължително тези хора да бъдат лидери, които да обединяват екипа. За световната практика в тази област разговаряхме с Денис О`Донъл,
консултант по човешки ресурси.


Денис О`Донъл е Член на Института на Банкерите - ACIB, специалист по финансово планиране FPC/AFPC и Директор на Oakwood International. Преподава на българските специалисти по човешки ресурси, на базата на международните програми на CIPD, водещи до членство в института. В разнообразната му кариера фигурират длъжности от Банков управител през Мениджър стратегическо развитие до Трейнинг Мениджър на Лойдс Банк.

Г-н О’Донъл, кои, според Вас са най-сериозните предизвикателства за специалистите, занимаващи се с човешки ресурси (ЧР) през последните 5 години?
- Пред специалистите, занимаващи се с човешки ресурси, стоят много предизвикателства. Тяхната сложност нараства с всяка година в резултат на глобализацията, променящата се демография и нарасналата борба за клиенти.
Глобализацията доведе до появата на по-малко на брой, но по-големи организации. Сливанията станаха обичайна практика, особено в някои икономически сектори, като финансовите услуги. Интегрирането на служителите се остави в ръцете на специалистите по човешки ресурси. Те често преодоляват културни и езикови разлики, за да накарат екипът да работи и мисли като една организация. Формира се напрежение между две обособени групи служители. Едните са т.нар. ”baby boomers” (на възраст между 35-54), които са резултатно ориентирани и искат бързо да се изкачат по корпоративната стълбица. Другите са т.нар. “baby busters”(25-35 годишни). Те смятат, че семейните задължения и начинът на живот стоят преди служебните задължения. Смятам, че наемането на повече млади хора (25-35 г.) ще постави редица интересни предизвикателства пред специалистите, занимаващи се с човешки ресурси. Демографската ситуация допълнително е усложнена от все по-големия брой жени, които желаят да се изкачат по стълбиците на редица организации от региона.
Нарастването на конкуренцията доведе до наемането на външни консултанти в области като човешките ресурси. Те са изправени пред предизвикателството да доказват смисъла от работата си, за да я запазят. Това кара много специалисти да се замислят, дали могат да измерят значимостта си за дадена организация. Тази практика все още не е обичайна в България. Специалистите по човешки ресурси имат време да стиковат политики и процедури така, че наистина да измерят и докажат значимостта си и да имат готовност да се сблъскат с проблема.

Какви лични характеристики, според Вас, могат да осигурят успеха на специалистите по човешки ресурси в бъдеще?
- Новите тенденции оказват все по-голям натиск върху директорите и отделите по човешки ресурси. Провеждат се сериозни кампании за увеличаване на продуктивността и спечелване
на битката с международната конкуренция.
Специалистите по човешки ресурси трябва да притежават и бизнес, и професионални знания, за да могат да говорят и разбират езика на клиентите си. Трябва да докажат, че като специалисти по човешки ресурси допринасят за успеха на организацията. Те трябва да станат фактори на влияние в организацията - да мотивират и вдъхновяват мениджърите, да поемат по-голяма отговорност за своите служители.

През последните години специалистите по човешки ресурси играят важна роля в много организации. В съчетание с националната програма това води до засилено търсене на професионалисти от по-различна величина. От досегашния Ви опит, какъв съвет бихте дали?
- Живеем в доста вълнуващо време. Имаме възможност да използваме новото поколение високообразовани служители. Благодарение на уменията си те могат да добавят допълнителна стойност към инфраструктурата на региона.
Успехът на националните програми е в начина на тяхното прилагане. Трябва много умело да се балансира между задържането и оценяването на хората с външен опит. Така ще се изгради регионален интелектуален капитал. Комуникацията е ключът към успеха, както и насочването към няколко съществени момента:

  1. преразглеждане на стандартите за наемане
    на работа;
  2. подобряване на образователните програми, както и осигуряването на гъвкавост в работните политики.

Всяка група има свой уникален набор от ценности и отношение към работата. Най-голямото предизвикателство е да се интегрират тези групи и ценности така, че те да работят ефективно заедно. Да се открият начини за ефективно справяне с групи служители, които имат различна мотивация за работа.

Каква ще бъде бъдещата роля на ЧР? Ще има ли ЧР в бъдеще?
- Бъдещето на онези, които се изправят пред предизвикателствата и действат про-активно, изглежда по-вълнуващо от всякога.
Поради все по-непостоянната бизнес среда, организациите се намират в състояние на промяна.
Пред специалистите по човешки ресурси се отваря възможност да действат като лидери на промяната, и ако не се възползват - някой друг ще заеме това място.
Смятам, че бъдещата роля на ЧР ще се откроява в 4 области:
4културно изграждаща роля: изграждане на силна култура и планове за обединяване на служителите, чрез споделен набор от управленски ценности. Това предполага зачитане на интересите и на служителя, и на работодателя;

  1. иновативна роля: организациите ще изискват от своите отдели по човешки ресурси да произвеждат иновативни подходи. В същото време трябва да спазват закона в среда на голяма несигурност; пестене на енергия и интензивна международна конкуренция;
  2. свързваща роля: от специалистите по човешки ресурси и техните отдели се очаква да се ангажират все по-дългосрочно със стратегическите решения на организацията, както и да поставят нов акцент върху дългосрочните дейности;
  3. контролираща роля: те вероятно ще делегират голяма част от дейностите на мениджърите, но ще запазят експертната си функция.

Интервюто е предоставено от “International Human Resources” - компания за професионални обучения, водещи до директна акредитация и членство за завършилите студенти от Международните институти:
CIMA (Chartered Institute of Management Accountants)
ACCA (ACCA is the Association of Chartered Certified Accountants)
CIPD (Chartered Institute of Personnel and Development)
CIPS (Chartered Institute of Purchasing and Supply)
CIM (the Chartered Institute of Marketing)
Те са акредитирали компанията като оторизиран тренинг център за България, Сърбия и Черна гора. Дипломите и членството към професионалните тела са същите, каквито имат специалистите от цял свят, които оформят едно огромно общество от хора, информационна мрежа от работещи и знаещи.

За контакти:
тел. 02/ 986 23 04
info@ihr.bg, www.ihr.bg