Гергана Тодорова

22 Май 2012

Еволюция на одита

Ще си позволя един по-разговорен коментар като данъчен консултант на темата за одита в неговата предистория - неговото прилагане в началото на преходния период на пазарна икономика у нас. Преди двадесет години започнаха първите опити за официализиране на тази дейност като нормативна уредба....
16 Май 2008

Накратко за фондовете

Темата в броя е актуална и специализирана. В теорията е по-широко застъпена, отколкото в практиката. Взаимните и инвестиционните фондове са мощен финансов инструмент за инвестиции в средносрочен и дългосрочен аспект. И физически и юридически лица се възползват
от съвременните бонуси на тези...
16 Ноември 2007

“Потребителската кошница” на малкия и среден бизнес за 2007 г.

Малките предприятия са гръбнакът на европейската икономика. Те са основен източник на работни места и генератор на бизнес идеи. Усилията на Европа да въведе новата икономика ще бъдат успешни само, ако малкият бизнес придобие първостепенно място в дневния ред на обществото. Малките предприятия са...
16 Септември 2007

“За” и “Против” взимането на кредит

Първия си банков кредит изтеглих точно три години след като имах фирма за специализирани счетоводни и данъчно-правни консултации. Реших, че е по-удачно да ивестирам в покупка на офис, отколкото да плащам с години наемни вноски. Със собствени пари и с пари от банков кредит реализирах първата си...
16 Юли 2007

“Действието” на закона за меценатството*

Според Закона за местните данъци и такси, освободено от данък дарение е безвъзмездно предоставената помощ при условията и по реда на Закона за меценатството. Повече от година след приемането му Законът не действа ефективно
Това се оказва един законотворчески акт без реална практическа сила. И...
16 Юни 2007

“Действието” на закона за меценатството

Законът за меценатството “урежда обществените отношения, свързани с безвъзмездно предоставяне на помощ за създаване, съхранение и популяризиране на произведения на културата”. Съгласно чл. 4 от Закона, “Меценат е всяко физическо или юридическо лице, което предоставя безвъзмездна помощ за създаване...
16 Април 2007

Данъчно третиране на сделките с ценни книжа от гледна точка на закона за корпоративното подоходно облагане

Пазарът или по-скоро системата от относително обособени, но взаимно свързани пазари е, образно казано, основата на пазарната икономика.
На фондовата борса се предлагат и купуват финансови инструменти със срок над една година, като се приема, че те имат капиталово или инвестиционно...
16 Януари 2007

Новите моменти в данъчното законодателство през призмата на мениджъра

Закон за данък върху добавената
стойност (ЗДДС)
Най-многобройни и най-значими са промените в ЗДДС. Те са продиктувани от присъединяването на България към европейския пазар и по-специално са във връзка със свободното движение на стоки и капитали между страните - членки на...
16 Ноември 2006

Финансиране дейността на малки и средни фирми

МСП от всички стопански сектори с добри инвестиционни проекти все още трудно съумяват да ги реализират, поради невъзможността да си осигурят необходимия капитал
Финансиране на МСП в Европейския съюз
Правното основание за провеждане на политика на ЕС за предприятията се съдържа в чл. 157 от...
16 Юли 2006

Лизингът като форма на финансиране от гледна точка на лизингополучателя

 

Лизингът е една от най-гъвкавите форми за продажби, измислена от човека. Широко разпространен в целия свят, лизингът става все по- популярен и у нас. Обект на лизинговане може да бъде всякакъв вид имущество: от компютърна техника до цели предприятия.
Лизингът като форма на...

Страници