Гергана Тодорова

Ще си позволя един по-разговорен коментар като данъчен консултант на темата за одита в неговата предистория - неговото прилагане в началото на преходния период на пазарна икономика у нас.
Темата в броя е актуална и специализирана. В теорията е по-широко застъпена, отколкото в практиката. Взаимните и инвестиционните фондове са мощен финансов инструмент за инвестиции в средносрочен и дългосрочен аспект.
Малките предприятия са гръбнакът на европейската икономика. Те са основен източник на работни места и генератор на бизнес идеи. Усилията на Европа да въведе новата икономика ще бъдат успешни само, ако малкият бизнес придобие първостепенно място в дневния ред на обществото. Малките предприятия са най-чувствителни към промените в бизнес средата. Те първи страдат от прекалената бюрокрация. Бюрокрацията е необходимо зло за бизнеса.
Първия си банков кредит изтеглих точно три години след като имах фирма за специализирани счетоводни и данъчно-правни консултации. Реших, че е по-удачно да ивестирам в покупка на офис, отколкото да плащам с години наемни вноски. Със собствени пари и с пари от банков кредит реализирах първата си успешна инвестиция.
Според Закона за местните данъци и такси, освободено от данък дарение е безвъзмездно предоставената помощ при условията и по реда на Закона за меценатството. Повече от година след приемането му Законът не действа ефективно Това се оказва един законотворчески акт без реална практическа сила. И естествено за това ще се намерят куп причини от най-различно естество. Философията на закона е, да се подпомагат дейности и мероприятия, които не са печеливши, като това не изключва помощ и в привлекателни и печеливши дейности.
Законът за меценатството “урежда обществените отношения, свързани с безвъзмездно предоставяне на помощ за създаване, съхранение и популяризиране на произведения на културата”. Съгласно чл. 4 от Закона, “Меценат е всяко физическо или юридическо лице, което предоставя безвъзмездна помощ за създаване, съхранение или популяризиране на произведения на културата”, при условията на закона.
Пазарът или по-скоро системата от относително обособени, но взаимно свързани пазари е, образно казано, основата на пазарната икономика. На фондовата борса се предлагат и купуват финансови инструменти със срок над една година, като се приема, че те имат капиталово или инвестиционно предназначение, т.е. използват се за набавяне на т.нар. капиталови или инвестиционни стоки, използвани за обновяване, развитие и разширяване на дейността.
МСП от всички стопански сектори с добри инвестиционни проекти все още трудно съумяват да ги реализират, поради невъзможността да си осигурят необходимия капитал Финансиране на МСП в Европейския съюз Правното основание за провеждане на политика на ЕС за предприятията се съдържа в чл. 157 от Договора за създаване на Европейската общност, съгласно който: “Общността и страните-членки ще осигурят създаването на условия, необходими за конкурентоспособността на индустрията на Общността.