fbpx Лизингът като форма на финансиране от гледна точка на лизингополучателя | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Лизингът като форма на финансиране от гледна точка на лизингополучателя

Лизингът като форма на финансиране от гледна точка на лизингополучателя

етикети

 Лизингът е една от най-гъвкавите форми за продажби, измислена от човека. Широко разпространен в целия свят, лизингът става все по- популярен и у нас. Обект на лизинговане може да бъде всякакъв вид имущество: от компютърна техника до цели предприятия.
Лизингът като форма на кредитиране успя бързо и трайно да се наложи на българския пазар. Броят на компаниите, предоставящи лизингови услуги у нас, продължава да нараства, а през тази година се увеличи и техният пазарен дял. Все още най-практикуван е финансовият лизинг, но вече се забелязва интерес и към оперативния. Независимите дружества са сравнително малко на брой.
Най-елементарно лизингът може да се опише по следния начин:
По поръчка на клиента-лизингополучател, лизингодателят закупува стока или оборудване (обект на лизинг) от конкретно посочен от лизингополучателя продавач (производител). След това лизингодателят предоставя обекта на лизинг на лизингополучателя, който се задължава да заплаща лизингови вноски през определен период от време (най-често всеки месец).

Ефектът от продажбите на лизинг е огромен за всички участници в лизинговата схема
На първо място, клиентът (лизингополучателят) придобива сега и веднага необходимото му имущество - стока или оборудване на цена, чието плащане е отсрочено за определен период (обикновено 12 или 24 месеца, а при големи сделки и няколко години) под формата на вноски.
След това лизингодателят предоставя обекта на лизинг на лизингополучателя, който се задължава да заплаща лизингови вноски през определен период от време, най-често всеки месец.
Повечето местни и международни финансови институции вече се сдобиха със собствени лизингови дружества с цел да разширят пакета си от финансови услуги.
Статистиката сочи, че през последните години на развиваща се пазарна икономика у нас лизингът като начин на финансиране на физически и юридически лица става все по-търсен и по-популярен, а предимствата му са безспорни. По-оперативната и гъвкава форма за инвестиране увеличава търсенето на тази услуга от предприемачите. Пазарът обаче
постепенно се насища, регулира и стабилизира, а растежът става по-плавен.
Специален закон за лизинга у нас няма, а дружествата работят по Търговския закон и счетоводните стандарти. Лизинговите дружества, свързани с финансови институции, започнаха вече прилагането на международните счетоводни стандарти /МСС/. МСС са пренесени от западноевропейските и прилагането им у нас служи като регулатор на пазара.
Лизинговият пазар в България се развива все по-активно. Очакванията са, че

 • лизингът като форма на финансиране е абсолютната алтернатива на банковите кредити
 • Лизинговите дружества са по-гъвкави от банките по отношение на исканото обезпечение. Това прави лизингът по-предпочитана форма пред банковия заем.
 • Лизингът е по-доброто решение и пред директната доставка, финансирана със собствени средства, защото така се спестяват оборотни средства и по-разумно се планират паричните потоци.
 • Лизингът осигурява по-добра ликвидност на предприятията.
 • Лизингът има предимства при плащане на ДДС.
 • Лизингът е индивидуален, гъвкав финансов инструмент.
 • Лизинговият пазар в България е много динамичен, с редица възможности за растеж. Все повече фирми предпочитат да го използват като форма на финансиране. Лизингът позволява на фирмите да разширят дейността си без да е необходимо да блокират големи суми от текущия си оборот.
 • С присъединяването на България към Европейския съюз ще има нужда от все повече финансиране, тъй като страната става все по-атрактивна за чуждите инвеститори.

В скоро време лизингът ще е най-популярният начин на финансиране
При лизинга вместо клиентът да заплати цената директно на производителя или доставчика и да закупи оборудването, което желае, лизингодателят го придобива и му го предоставя за ползване. Ролята на лизингодателя в тази схема е чисто финансова. Той не се намесва при избора на стоката. Не диктува нейния вид, параметри и характеристики. Няма и ангажименти, дали би била функционална.
Правната уредба на лизинга е достатъчно адекватна за българския пазар и в същото време съответства на международните актове в тази област. Договорът за лизинг е търговска сделка по смисъла на Търговския закон (ТЗ).

Чл. 342-347 от ТЗ регламентират двата основни договора за финансов и оперативен лизинг. Има известно сходство между правоотношения по договор за лизинг и при тези, уреждани чрез договор за наем. Затова при лизингова сделка са валидни и разпоредбите на Закона за задълженията и договорите (особено при финансовия лизинг). Счетоводното и данъчното отчитане на лизинга е уредено в Закона за данък върху добавената стойност и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, както и в Национален стандарт за финансови отчети на малки и средни предприятия № 17.

Възможността на лизингополучателя за предсрочно издължаване на задълженията и съответно за придобиване на собствеността върху оборудването не бива да е ограничена в договорите за лизинг. Единствените изисквания са клиентът да плати на лизингодателя остатъка от сумата, която последният е заплатил, за да придобие стоката плюс компенсаторна такса, ако обаче не е в неизпълнение на другите си задължения по договора. Преимуществата за лизингополучателя са, че той става собственик на оборудването и може да се разпорежда с него или да го използва като обезпечение. Спира да плаща лихвите, които иначе би дължал при едно обичайно изпълнение на договора за лизинг.
Когато искате да придобиете даден дълготраен материален актив, обикновено се налага да го закупите.

Пред вас се разкриват три начина на разплащане - в брой, чрез банков заем или чрез покупка на лизинг
В съвременния свят покупките на лизинг са много популярни. Това е така, защото от гледна точка на лизингополучателя, лизингът, като форма на финансиране, притежава следните предимства:

 1. Може да се купи на лизинг практически всяка стока - машини, компютри, оборудване, автомобили от единични бройки до цялостно оборудване на офиси и заводи.
  ?Клиентът избира стоката, която му е необходима. Лизинговата компания може само да му съдейства при желание.
 2. Получавате по-дълъг срок и по-малки вноски - стандартните лизингови договори са от една до три години - обикновено са малко по-кратки от амортизационния срок на стоката. Почти винаги този срок е по-дълъг от алтернативните източници на финансиране, а оттук и дължимите месечни вноски по лизинговите договори
  са по-малки.
 3. И парите, и машините генерират печалби за клиента - парите и машините са капитал и не е необходимо да се разделите с едното за сметка на другото. Лизингът дава възможност да се използват пълноценно и двата вида капитал. Това е особено важно при инфлация, при висока цена на парите и при временни парични затруднения.
 4. Можете да преодолеете бюджетни ограничения, забраняващи закупуването на ДМА, често допускат получаването им на лизинг. Това съображение е обикновено валидно за клонови структури, организации с идеална цел, общини и други.
 5. Можете да се защитите от моралното остаряване на ДМА - с бързо развиващите се технологии днес, оборудването често бързо остарява морално. Лизингът може да ви помогне да придобиете нужното ви ново оборудване, без да е необходимо да “изцедите” докрай остарялото оборудване.
 6. Можете да предвиждате своите разходи - ще имате точно определени плащания на точно определени дати. Няма да имате променливи лихви, непредвидени разходи и неочаквани курсови разлики.
 7. Можете да запазите банковия си кредит - чрез лизинга, можете да придобиете нужното оборудване, без да докосвате отпуснатия ви банков кредит.
 8. Запазвате собствеността върху вашата фирма - чрез лизинга, получавате нужното оборудване, без да е необходимо да увеличавате капитала на своята фирма чрез продажба на акции, преотстъпване на дялове и привличане на нови партньори.
 9. Получавате голяма гъвкавост на лизинговите схеми - те могат да съвпаднат точно с вашите парични потоци. След изтичане на лизинговия договор можете да направите договорки за придобиване на актива, повторното му лизинговане или връщане на лизингодателя.
 10. Инфлацията вече не ви плаши - когато придобиете оборудване на лизинг, вие заплащате за него, докато го използвате. Ако закупите оборудването, вие плащате сега за бъдещото потребление на същото. При наличие на инфлационни процеси, лизингът може да ви защити от отрицателните ефекти.
 11. Може да установите, че лизингът е най-евтиният начин за придобиване на оборудването - след като сте разгледали възможностите, свързани със закупуване на оборудването, с получаването на кредит, и след като установите ползите от използването на освободения ви оборотен капитал, често откривате, че лизингът ви струва много по-малко от алтернативните начини за придобиване на нужното оборудване.

Facebook коментари