Данъчно третиране на сделките с ценни книжа от гледна точка на закона за корпоративното подоходно облагане

Пазарът или по-скоро системата от относително обособени, но взаимно свързани пазари е, образно казано, основата на пазарната икономика.
На фондовата борса се предлагат и купуват финансови инструменти със срок над една година, като се приема, че те имат капиталово или инвестиционно предназначение, т.е. използват се за набавяне на т.нар. капиталови или инвестиционни стоки, използвани за обновяване, развитие и разширяване на дейността.
Облигациите и акциите съдържат и изразяват права върху имуществено-парични стойности, които носят (осигуряват) и текущ доход под формата на лихва (облигациите) и дивидент (акциите).
За разлика от облигацията, която е ценна книга на кредитора, т.е. ценна книга за дълг, акцията е ценна книга за собственост или на собствениците. Тя удостоверява стойностния дял на нейния притежател в общото имущество на акционерното дружество, дела от общата собственост на акционерите.

Акцията осигурява на своя притежател променлив доход под формата на дивидент
Акцията е реален наличен писмен документ, изработен от специална хартия и гарантиран срещу фалшификации с воден знак, както и чрез специален печат. Тя като правило се издава с факсимиле - копие, което остава в акционерното дружество. Оригиналните акции се издават с купони за дивидент за 20 години.
Акцията притежава номинална стойност, емисионна стойност, пазарен курс и нетна балансова стойност. Номиналната стойност на акцията е тази, която е отбелязана върху самата нея. Емисионната стойност е стойността, по която акцията се пласира на първичния пазар. Съгласно чл. 176, ал. 2 от ТЗ, емисионната стойност на акцията не може да се формира на вторичния пазар, респективно фондовата борса и изразява пазарната оценка на представлявания от акцията реален акционерен капитал. Нетната балансова стойност на акцията се получава като отношение на собствения капитал към броя на емитираните акции.
По-долу в настоящия материал ще се спрем на данъчното третиране на сделки, извършени на регулиран български пазар на ценни книжа.
Съгласно чл. 44 от ЗКПО, когато разпореждането с акции и търгуеми права на акции на публични дружества, акции и дялове на колективни инвестиционни схеми се извършва на регулиран български пазар на ценни книжа, при определяне на данъчния финансов резултат, счетоводният финансов резултат:

  • намалява с печалбата, определена като положителна разлика между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване
    на тези ценни книжа.
  • увеличава се със загубата, определена като отрицателна разлика между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване на тези ценни книжа.


Съгласно чл. 196 от ЗКПО, не се облагат с данък при източника доходите от разпореждане с акции на публични дружества, търгуеми права на акции на публични дружества и акции и дялове на колективни инвестиционни схеми, когато разпореждането е извършено на регулиран български пазар на ценни книжа.

Съгласно § 1, т. 21 от Допълнителните разпоредби на ЗКПО, “Разпореждане, извършено на регулиран български пазар на ценни книжа” са сделките:

  • сключени на официалния и неофициалния регулиран пазар в страната по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, без блоковите и други сделки с ценни книжа, които съгласно правилника на регулирания пазар подлежат единствено на регистриране на регулирания пазар;
  • сключени при условията и по реда на търгово предлагане по глава единадесета, раздел II, както и сделките при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни инвестиционни схеми, които са допуснати за публично предлагане в страната по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.


Съгласно § 1, т. 22 от Допълнителните разпоредби на ЗКПО, “Документално доказана цена на придобиване на ценни книжа или дялове” е цената на придобиване на съответните ценни книжа или дялове, която лицето е доказало документално по реда, определен в съответните нормативни актове. Когато ценни книжа или дяловете от един вид, издадени от едно лице, са придобити на различни цени и впоследствие се продава част от ценните книжа или дяловете, като не може да бъде доказано кои от тях се продават, цената на придобиване на продадените ценни книжа или дялове е средно претеглената цена, определена въз основа на цената на придобиване на държаните ценни книжа
или дялове към момента на продажбата.
Целта на разпоредбите на чл. 44 и чл. 196 от ЗКПО е да се освободи печалбата/доходът, реализиран/а в резултат на извършване на посочените сделки с ценни книжа, от облагане с корпоративен данък (да не се признае за данъчни цели реализираната загуба).

Печалбата/доходът от сделки с ценни
книжа се реализира едва след продажбата на ценните книжа

Разпоредбите касаят освобождаване от облагане на посочените печалби/доходи, само когато те са реализирани на регулиран български пазар на ценни книжа, с което се цели насърчаване на продажбите (сделките) на определени ценни книжа на регулирания пазар и следователно стимулиране на вторичната им търговия (пазар).
Насърчаването на посочените сделки на регулирания пазар се постига чрез освобождаване на печалбата, реализирана при продажбата на съответните ценни книжа, независимо от начина, по който са придобити тези ценни книжа (на регулиран пазар или по друг начин). Следва да се отбележи, че разпоредбите на чл. 44 и чл.196 от ЗКПО се прилагат, в случай че продажбата на акции на публични дружества и търгуеми права на акции на публични дружества е извършена на регулиран български пазар на ценни книжа, независимо от начина на придобиване на продадените ценни книжа.