fbpx Икономиката на България се възстановява стабилно по прогнози на ЕК | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Икономиката на България се възстановява стабилно по прогнози на ЕК

Европейската комисия (ЕК) повиши прогнозата си за растежа на БВП на България през настоящата година от 2,7% на 3,5%. За 2022 г. ЕК очаква растеж от 4,7%. Основен принос за нарастването на БВП през 2021 г. ще има износът на стоки, подкрепен от по-високо външно търсене. Износът на услуги ще зависи от развитието на туризма, като през текущата година ще има известно подобрение спрямо кризисната 2020 г., но нивото ще остане с около 25 % по-ниско спрямо 2019 г., а възстановяването ще продължи през 2022 година.

Вътрешното търсене също ще допринесе за икономическия растеж.

Постепенното облекчаване на ограничителните мерки ще окуражи потребителското търсене през втората половина на 2021 г., а положителното развитие на пазара на труда ще подпомогне потреблението през 2022 година. Ключов фактор за нарастването на инвестициите ще бъде успешното прилагане на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Рисковете пред прогнозата са балансирани. Положителните вторични ефекти от Плана за възстановяване и устойчивост върху частното потребление и инвестициите биха могли да бъдат по-големи, но закъснения и неефективност при неговото прилагане може да възпрепятстват ускоряването на икономическата активност.

ЕК оценява ситуацията на пазара на труда като стабилна вследствие от прилагането на мерките за запазване на заетостта и очаква показателите на пазара на труда да се подобрят още. В съответствие с възстановяването на икономиката броят на заетите постепенно ще се повиши с 0,6 % през 2021 г. и 1,3 % през 2022 година. Нивото на безработица се очаква да се понижи до 4,8 % през 2021 г., а през 2022 г. да падне под предкризисните нива. Реалните заплати ще продължат да нарастват.

След отчетеното забавяне на инфлацията в страната през 2020 г., във връзка с по-ниските цени на енергийните стоки и по-слабото поскъпване на храни и услуги, очакванията на ЕК са тя да се ускори до 1,6 % през 2021 г. Сред факторите за това ще бъдат прогнозираното поскъпване на енергийните стоки и вторични ефекти по линия на по-високите цени на горивата. През 2022 г. повишението на общият ХИПЦ ще достигне 2 %, подкрепено от ускорението на икономическия растеж и връщането му към потенциала.

След влошаването на фискалната позиция през 2020 г. вследствие от Covid-пандемията до дефицит от 3,4 % от БВП (съгласно ЕСС2010), в средносрочен план ЕК очаква постепенна консолидация. През 2021 г. възстановяването на икономиката, включително и положителното влияние на инвестициите, финансирани от Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС, ще окажат положително влияние върху приходите, но фискалните мерки за запазване на работните места и повишаване на доходите в бюджетния сектор ще доведат до силно нарастване на публичните разходи. В резултат, през настоящата година се очаква бюджетният дефицит да намалее, но да остане над 3 % от БВП. През 2022 г. бюджетният дефицит се прогнозира да намалее до 1,9 % от БВП, главно поради приключване на мерките за борба с пандемията.

През 2021 г. се очаква държавният дълг да намалее до 24,5 % от БВП (при 25 % през 2020 г.), въпреки първичния бюджетен дефицит, основно в резултат на положителното влияние на по-високия икономически растеж. През 2022 г. съотношението на държавния дълг към БВП се прогнозира да намалее допълнително до 24 % от БВП.