Икономиката ни продължава да се възстановява

Икономиката ни продължава възстановяването си през първо тримесечие на 2011 г., а протичащият процес на приспособяване на разходите за труд е в подкрепа на позитивните очаквания за производителността, според анализ изготвен от експертите на финансовото министерство.

Състоянието на външния сектор продължи да се подобрява. Излишъкът по текущата сметка достигна 1,2% от БВП за първите три месеца на годината, като подобрението бе по линия на положителното изменение на търговския баланс и продължаващото нарастване на износа до рекордна стойност от 4,75 млрд. евро. Дефицитът по КФП за първо тримесечие възлезе на 0,7 млрд. лв. (1% от БВП), спрямо дефицит от 1,7 млрд. лв. (2,4% от БВП) за същия период на предходната година. За това допринасят както по-доброто изпълнение на приходите, така и по-ниските разходи.

Рисковата премия на държавата продължи низходящия си тренд, като регистрира стойности под 200 базисни точки. Тенденция към намаляване на доходността, по която се финансира правителството, затвърждават доверието на инвеститорите в ДЦК към провежданата макроикономическа политика.