fbpx Икономиката вече генерира нови работни места | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Икономиката вече генерира нови работни места

Ръстът на българската икономика се ускорява през първото тримесечие на годината, като положителен принос за това имат едновременно и вътрешното, и външното търсене, отчита икономическия и финансов наблюдател на Българска банка за развитие за първото тримесечие.

Всички икономически сектори, с изключение на строителството, регистрират годишен ръст на брутната добавена стойност, а нагласата на бизнеса спрямо конюнктурното развитие през първите месеци на годината се подобрява.

Забелязват се първи признаци, че процесът на дефлация, започнал в страната от средата на 2013 г. насам, е на път да приключи.

Националният индекс на потребителските цени за първите три месеца на 2015 г. вече е положителен, а според динамиката на хармонизирания индекс (ХИПЦ), България е една от страните с най-бързо повишаване на стойността на показателя.

Основните фактори, довели до дефлация през последната година и половина (цени на електроенергия, на течни горива и на непреработени храни), не се очаква да влияят за намаление на общия ценови индекс през настоящата година, а обезценката на еврото спрямо останалите основни валути през първите месеци на 2015 г. по принцип има проинфлационно действие.

Ситуацията на пазара на труда продължава да се подобрява през първото тримесечие на 2015 г., като основна причина за това е ръстът на икономиката, който вече генерира и нови работни места. Нашите очаквания са, че през 2015 г. нивото на безработица ще слезе под границата от 10% и ще се доближи до средното за ЕС 28 равнище.

Ръстът на средната работна заплата в страната се ускорява в сравнение с 2014 г., което се дължи както на измененията на минималната работна заплата и минималните осигурителни прагове, така и на доброто развитие на конкретни сектори на икономиката, генериращи високо търсене на труд със специфична квалификация.

През първите три месеца на 2015 г. салдото по текущата сметка отново стана положително. Това се дължи на увеличаването на износа на стоки и услуги, както и на подобряването на салдото по първичния доход (най-вече заради намаления изходящ поток на инвестиционен доход).

Привлечените ПЧИ в България остават на ниски нива. Предпазливостта на външните инвеститори спрямо България се обуславя от все още несигурната бизнес среда и неефективната правораздавателна система.

През първото тримесечие на 2015 г. се наблюдава съществено подобрение на фискалната позиция в сравнение с предходната година, което се дължи най-вече на по-високите приходи.

През първите три месеца на 2015 г. банковата система в страната остава добре капитализирана и с висока ликвидност. Доходността на системата се запазва висока благодарение на високите нетни лихвени приходи. Търсенето на заемен ресурс остава ограничено, но търговските банки имат достатъчно ресурс да подкрепят евентуален ръст в търсенето на кредити като последствие от очаквания ръст на икономиката.

Продължава процесът на спад на лихвените равнища по кредити и депозити. Основните фактори, които влияят динамиката на лихвените равнища в страната, са слабото търсене на заемно финансиране от страна на фирмите и политиката на ЕЦБ по отношение на осигуряване на ресурс за финансиране в еврозоната.