fbpx Има ли риск при банковото кредитиране? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Има ли риск при банковото кредитиране?

Има ли риск при банковото кредитиране?

В сектора на финансовите услуги е нужно седемкратно увеличение на наличния в Европейския стабилизационен механизъм ресурс от 440 милиарда евро с цел предотвратяване на заразата на финансовите пазари. Това препоръчва прогнозата на „Ърнст & Янг”. Ако не се предприемат решителни действия, БВП на еврозоната може да спадне с до 2% през 2012 г. и с още 1% през 2013 г. Прогнозата оценява вероятността това да се случи на 20%.
Прогнозата на „Ърнст & Янг” за сектора на финансовите услуги предвижда, че има 20% вероятност кризата с дълга да бъде управлявана хаотично.
Преоценката на банковите акции в цяла Европа през последните 18 месеца показва, че инвеститорите отдавна са наясно, че преструктурирането на суверенния дълг на страните от периферията остава най-вероятният сценарий. "

Орязано банково кредитиране

Напрежението от хаотичното управление на необслужвания дълг може да намали банковото кредитиране с повече от 6% през 2012 и с още 2% през 2013.
Мари Дирон, икономически съветник на Прогнозата на „Ърнст & Янг” за сектора на финансовите услуги каза: "Последните данни вече показват риск от рецесия по отделни показатели, като банковото кредитиране в периферията продължава да спада, а предлагането на кредити за бизнеса се стяга и в еврозоната. В случай на неуправляван дифолт, намаляването на кредитирането с още 6% би повлияло силно на основните движещи сили на икономиката и на дългосрочните перспективи за всички страни в цяла Европа. "

Риск от кредитна криза

Предвид несигурните перспективи, инвеститорите са предпазливи при кредитирането на банки от еврозоната. В резултат на това, издаването на дългосрочни необезпечени дългове вече престана. Банките в Еврозоната имат падеж на заеми от около 800 млрд евро, които се нуждаят от рефинансиране през 2012 г. А това води до повишаване на риска от кредитната криза. Целият финансов сектор работи с един и същ кредитен ресурс, който започва бързо да се свива вследствие на продължителната несигурност на пазара.Трайното бездействие ще изостри настоящата липса на доверие в пазара и кредитните пазари ще замръзнат още повече от гледна точка и на предлагането и на търсенето. Това ще доведе едновременно до спиране на притока на доходи за банките и ограничаване на кредитирането на по-широкия пазар. 

Поява на сегмент „сенчесто банкиране”

Ограничаването на способността на банките да отпускат заеми поне за няколко години напред, ще даде възможност на инвестиционните фондове, фондовете за дялово финансиране и инвестиционните дружества да се възползват от празнината за предоставяне на кредити директно на големи корпорации. Според специалистите: "Банките все още имат конкурентно предимство по отношение на експертен опит в кредитната дейност, но без редовно предоставяне на кредити, пазарът ще създаде сенчест банков сегмент, който да кредитира изгодно големите корпорации. Такива "сенчести” банкови активности ще останат извън новия регулаторен режим на капиталови доплащания, давайки им потенциално несправедливо конкурентно предимство при ценообразуването на определени услуги."

Застрахователите са най-изолирани срещу дифолтен сценарий

В интервала между първите предупредителни признаци на проблем с платежоспособността в Гърция, Ирландия и Португалия, и първия симптом на неспособност за изплащане на задълженията, предизвикани от Гърция, повечето застрахователи и презастрахователи значително намалиха експозициите си към суверенен дълг от еврозоната и периферията, което изолира сектора от влиянието на дълговите проблеми.

Дирон коментира: "В допълнение към намалените експозиции в суверенен дълг, застрахователите от еврозоната не изглеждат силно ангажирани в предоставянето на суапове за кредитно неизпълнение на периферните страни, което ги прави най-добре позиционирани в сектора на финансовите услуги. Въпреки това, косвените експозиции на индивидуалните застрахователи, включително силните експозиции на банковия сектор, ще окажат влияние и върху добре изолираните фирми.