fbpx Искат нови правила при пенсиониране от БСК | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Искат нови правила при пенсиониране от БСК

От Българската стопанска камара искат нови правила за ранното пенсиониране и отпускането на „инвалидни" пенсии, като са изготвили собствени препоръки към кабинета по основните приоритети на реформата в някои ключови области.

Според БСК е необходимо е да се актуализира параметричната рамка на развитие на пенсионноосигурителната система за следващите 20 години, като се отчетат последствията от настоящата икономическа криза. А те са трайно намаление на броя на лицата, които правят осигурителни вноски, в резултат на закриването на работни, промяна в структурата на осигурените лица - трайно нараства делът на лицата, чиито вноски са за сметка на бюджета и все повече нараства прякото и косвено участие на държавата в осигуряването на финансовата стабилост на системата.

От БСК предлагат предприемане на сериозна административна реформа в пенсионното осигуряване с цел утвърждаване на реално трипартитно начало в управлението на системата, като важен фактор за повишаване на ефективността на управлението на системата. Необходимо е да се включат представители на пенсионерските организации в Надзорния съвет на НОИ за сметка на държавната квота.

Да се създадат нормативни ограничения за преразпределение на средства в рамките на фонд „Пенсии" на ДОО в полза на размера на пенсиите за ранно пенсиониране. С цел осигуряване на прозрачност и съответствие при определяне размера на осигурителните вноски и на размера на отпусканите пенсии, да се създадат обособени фондове в рамките на Фонд „Пенсии" към ДОО за * служителите по чл. 69 на КСО (МВР, МО и правораздавателните органи), подлежащи на ранно пенсиониране, за работниците от първа и втора категория труд, подлежащи на ранно пенсиониране и за земеделските стопани.

От БСК искат още Размерът на осигурителните вноски да не се намалява, ако не съществуват убедителни доказателства за осигурен ръст на БВП за следващите две години, с което да се гарантира финансовата стабилност на осигурителната система.

Да се приемат комплекс от мерки, с които да се увеличи справедливостта на системата. При определяне на размера на пенсиите приносът на лицето към пенсионноосигурителната система да бъде доминиращ фактор, актуализиран към съответната година. Да се въведат еднакви стимули/санкции за увеличение/намаление на пенсията за всяка година осигурителен стаж и възраст, над/под нормативно определените. Параметрите за това увеличение/намаление на пенсиите да се обявява ежегодно в Закона за бюджета на ДОО. Да отпаднат ограниченията /таванът/ за максимален размер на пенсиите. Пенсиите да се отпускат в техния реален размер, получен по определената дългосрочна формула. Да не се увеличава за сметка на ДОО размерът на пенсиите на лица, чиито принос не е достатъчен за достигането до определения минимален размер на пенсия, предлагат още в пакета от мерки от БСК.

Държавата, като работодател, да бъде равностоен осигурител по отношение задължението си към осигурените от нея лица. За целта работещите по служебни правоотношения да внасят ежемесечно осигурителни вноски за сметка на получаваното от тях трудово възнаграждение, искат още от Камарата. Осигурителните вноски за заетите в държавните институции да се внасят всеки месец за сметка на бюджетите на съответните ведомства. При забава ръководителите на същите да се санкционират по същия ред, както всички останали работодатели. Размерът на осигурителните вноски за определени категории държавни служители (МВР, МО и др.) да се приведе в съответствие с размера и продължителността на получаване на пенсията, посочват още от БСК.

Да се разработят нови по-обективни и по-справедливи критерии, които да не позволяват ползване правата за ранно пенсиониране, когато условията на работа не отговарят на изискванията. Основен критерий да бъде оценката на риска и тежестта на работа на конкретните работни места, при които се осъществява дейността. На тази основа да се извърши прекатегоризация на всички лица, които ползват режимите за ранно пенсиониране.

Радикално да се измени системата за определяне и отпускане на пенсиите за „инвалидност". Да се осигури максимална равнопоставеност, обективност и прозрачност за ползване на това право, с цел ограничаване на злоупотребите при медицинската експертиза на работоспособността, предлагат още от Българската стопанска камара.