fbpx Кризата - докога? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Кризата - докога?

Кризата - докога?

Прогнозите на експертите от Центъра за икономическо развитие /ЦИР/ за икономическия растеж за 2009 г. са в два варианта. Песимистичният е, че при забавяне на възстановяването на растежа в ЕС у нас за годината също може да се очаква спад. Оптимистичният вариант е възстановяване на растежа с вътрешни сили и при по-благоприятна външна среда от втората половина на годината - за годината растежът би могъл да е около 1-2%.

Очаква се забавяне на растежа в селското стопанство, растежът в услугите ще се колебае около 0 до 1%

Ще има снижаване на растежа в строителството и спад в промишлеността поне до средата на годината. По-оптимистичните очаквания са свързани с възможностите за запазване на минимален растеж или поне минимален и еднократен спад на крайното потребление. Реалният, макар и много нисък, растеж на инвестициите продължава да е напълно постижим - при възможно най-добро използване на средствата от европейските фондове.
Спадът на външната търговия ще продължи до възстановяване на предишното или частично пренасочване към друго външно търсене. В полза на оптимистичния вариант би било пренасочване на потреблението (както крайното, така и производственото) от външни към вътрешни промишлени стоки и някои услуги (туристически, транспортни, бизнес услуги и др.), както и търсене на възможности за пренасочване на износа към по-малко засегнати от кризата пазари.
Най-обезпокоително от страна на производството на БВП през последното тримесечие е влошаването в индустрията, което се дължи на задълбочаване на спада на добавената стойност
в промишлеността.

За последното тримесечие на 2008 г. се наблюдава рязко свиване на растежа на потреблението на домакинствата, спад на колективното потребление, забавяне на растежа на инвестициите спрямо предходното тримесечие. Най-очакван е спадът във външната търговия със стоки и услуги

Продължава започналото от октомври влошаване на реалния обем на промишленото производство. На годишна база спадът в промишлеността е значителен (17.7%). Подобна е тазгодишната картина и в строителството, където също има спад на годишна база, макар и по-слаб в сравнение с промишлеността.
Забавянето на икономическата динамика в света, а от октомври 2008 г. и в страната ни, бе последвано от декември насам със свиване на дефицита по текущата сметка на платежния ни баланс в сравнение с дефицита за същите месеци година назад. Свиването на външната търговия се характеризира с по-голям спад на вноса. Забелязват се наченки за промяна в стоковата и географската структура в резултат на влошената пазарна конюнктура. В условията на затруднен достъп до финансиране и свито потребление притокът на капитали отвън намалява, но все още в много по-малък обем от очакваното. Не се наблюдава отказ от инвестиционни проекти, а само изчакване да се подобрят условията.

Изменението на потребителските цени от началото на годината е слабо. Натрупаната инфлация за първите три месеца от началото на годината достигна 0.6% (2.5% година назад). Сред бизнеса преобладават очаквания за понижаване на продажните цени

Очакванията на икономистите са за спад на общия растеж през първото тримесечие и слаб растеж през второто, както и за вяло нарастване на потреблението поне до средата на годината

Предстоят повече месеци с дефлация на потребителските цени.
За разлика от други банкови системи в ЕС, банковият сектор у нас започна 2009 г. с положителен финансов резултат, което засилва капацитета на системата и на отделните кредитни институции в случай на резки промени в параметрите на финансовото им състояние. Ликвидната позиция на банковата система остава адекватна на структурата на привлечения ресурс. Продължава възходящата динамика на лизинговия пазар. Приходите на застрахователния пазар забавят нарастването си.

След 6-7 години възход, интересът на външни и местни инвеститори рязко намаля, а преките инвестиции в сектора със сигурност няма да достигнат нивата от м.г. Секторът на недвижимите имоти в България е в период на корекция на цените и печалбите. Пазарът на ваканционни имоти по Черноморието и в планинските курорти е в застой, включително и поради изключителното презастрояване. Същевременно обемът на търговските площи в молове ще продължи да се увеличава, но по-бавно в сравнение с периода 2006-2008 г. Намалява интересът към офис пространства.

През 2009 г. спадът в търсенето на туристически услуги вероятно ще продължи. На фона на очакваните трудности в сектора е подходящо да се обърне внимание на алтернативните форми на туризъм.

Селското стопанство е привлекателен сектор за инвеститорите, отсяването на неконкурентните производители ще окрупни производството и ще засили значението на ефективно работещите стопанства. Расте опитът по работа на проектен принцип и усвояване на средства от европейските фондове.

Финансовата система е стабилна въпреки продължаващото забавяне на темповете на растеж. Наблюдава се низходяща тенденция на лихвените проценти по повечето кредити на месечна база,
но все още на годишна база статистиката
отчита ръст.

За разлика от други банкови системи в ЕС, банковият сектор у нас започна 2009 г. с положителен финансов резултат, което засилва капацитета на системата и на отделните кредитни институции в случай на резки промени в параметрите на финансовото им състояние. Ликвидната позиция на банковата система остава адекватна на структурата на привлечения ресурс. Продължава възходящата динамика на лизинговия пазар. Приходите на застрахователния пазар забавят нарастването си.