fbpx Намаляване на на административната тежест за бизнеса | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Намаляване на на административната тежест за бизнеса

Промени в Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност предвиждат да се възприеме принципът на мълчаливото съгласие и за дейности, които подлежат на регистрационен режим. Сега той се прилага при издаването на разрешение и на удостоверение за извършване на еднократни сделки.

Допълват се изискванията към административните органи за предоставяне на услуги по електронен път и се облекчават условията за деклариране на някои обстоятелства при кандидатстване за лиценз или разрешително.

Законопроектът предвижда изработването на методика за определяне на разходоориентиран размер на всички такси, събирани за администрираните услуги, независимо от органа, който ги събира. Тя трябва да бъде предложена от министрите на финансите и на икономиката, енергетиката и туризма в срок от шест месеца от влизането в сила на закона и ще важи от началото на следващата година. Размерът на таксата трябва да съответства на разходите на административния орган за извършване на съответната услуга и за упражняване на контрола, като административните разходи не могат да надвишават 20 на сто от таксата.

Предвижда се да не се събират такси за отстраняване на нередовности и/или за предоставяне на допълнителна информация. Приходите от таксите не могат да се изразходват за допълнително материално стимулиране на служителите на административните органи, а само за повишаване качеството на предоставяната услуга, е посочено в проектозакона.

Промените предвиждат всички административни органи, които издават лицензи и извършват регистрация, да създадат и да поддържат обособени раздели към публичните регистри. Те ще съдържат информация за подадените заявления за издаване на лиценз или регистрация по реда на тяхното подаване, броя и вида на приложените документи. Тази мярка ще осигури публичност и прозрачност на движението на постъпилите преписки. Информация ще може да се следи безплатно, а длъжностните лица, които не водят регистри, ще подлежат на административно-наказателна отговорност.

Промените в закона са поредната стъпка за подобряване на бизнес средата чрез намаляване на регулаторната и административна тежест.