fbpx НОИ с нова платфома за виртуализациия и обмен на данни | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

НОИ с нова платфома за виртуализациия и обмен на данни

Националният осигурителен институт (НОИ) в България е ангажиран с прилагането на Регламент 883/2004, одобрен от Европейския парламент и Съвета на Европейския Съюз за координация на системите за социална сигурност. Той има за цел да гарантира, че прилагането на различните национални законодателства не засяга правото на свободно движение в страните от ЕС. Институтът създаде условия за прилагането на този принцип чрез раработване на специализирано приложение в портал, базиран на Microsoft SharePoint Server 2013, Microsoft SQL Server 2012 и Windows Server Hyper-V 2012.

Пилотният проект, създаде перспективи за НОИ да понижи бъдещите си разходи чрез виртуализация, по-бърза обработка на документите, оптимизация на бизнес процесите, включително намаляване на дублиращите се дейности, оптимизиране на контрола на личните данни и подобряване на процедурите за сигурност. Важен елемент от проекта е фактът, че той се реализира в съответствие с регламентите на ЕС.

Успешното изпълнение на проекта поставя Националния осигурителен институт в България сред първите компетентни институции, разработили специално институционално решение за обмен на структурирани електронни документи (СЕД) съобразно разпоредбите на ЕС.

НОИ е една от основните компетентни институции в страната за прилагането на Регламент № 883/2004 за координация на ситемите за социална сигурност. Член 78 от Регламента задължава страните членки да използват нови технологии за обмена, достъпа и обработката на данни в областта на социалното осигуряване. В тази връзка Европейската Комисия развива електронни услуги за обработка на данни, известни като Система за електронен обмен на данни за социална сигурност (EESSI), Всяка държава в ЕС е отговорна за управлението й на национално равнище. и за автоматичния обмен на структурираните електронни документи (СЕД) съобразно спецификата на отделните компетентни национални институции. НОИ трябва да обработва приблизително 150 СЕД за плащания на пенсии и обезщетения, както и за възстановяване на разходи между институциите, което създава сериозни предизвикателства за информационната му истема и адаптирането й към изискванията на ЕК.

 

За да се справи с тези предизвикателствата Институтът реализира проект с европейска субсидия за създаването на прототип на собствено приложение. То ще се използва като платформа за оперативно тестване в очакване на прилагането на общата европейска система за електронен обмен на данни за социална сигурност (EESSI).