fbpx Очаквания за по-добро кредитиране на малки и средни предприятия | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Очаквания за по-добро кредитиране на малки и средни предприятия

„Страната ни не е в криза, имаме растеж, но с малки проценти, което го прави неосезаем, но дава макро и микроикономически ефекти.” Това каза Левон Хампарцумян, главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк при представяне на анализ на банката за банковия сектор през 2013. През тази година значително ще нараснат кредитите за малки и средни предприятия, това пък каза Кристофор Павлов, главния икономист банката. Финансирането на МСП през 2013 г. ще е на много по-добро ниво заради старта на няколко инициативи, свързани с финансиране със средства от Европейския съюз.

В условията на все още ниско търсене на кредит от домакинствата и запазване на умерените темпове на растеж на кредита за фирми, подобряването на ликвидността ще намери израз най-вече в понататъшното намаляване на лихвите. Ръстът на корпоративните кредити ще се запази на приблизително същите нива както година по-рано, въпреки, че кредитирането е едва 35-40% от това през 2008 г. Освен това според анализа кредитите, свързани със сектор селско стопанство, ще продължат да нарастват с двуцифрени темпове и през 2013 г. В известна степен това ще бъде компенсирано от преустановяване действието на някои еднократни фактори, които подкрепяха ръста на корпоративния кредит през изминалата година – най вече инвестициите във ВЕИ и довършването на някои големи търговски центрове, за които беше поет ангажимент за финансиране още преди началото на кризата. Очакванията на анализаторите на банката за развитието на сектора в страната са за намаляване на лихвите и по депозитите и по кредитите. Това ще се дължи на подобряване на икономиката на България, а и на Европа като цяло.

Очакванията са за известен ръст и на кредитите в подкрепа на мерки за подобряване на енергийната ефективност, както и известно увеличение на оборотните кредити за експортно-ориентираните компании особено през втората половина на текущата година. Въпреки, че кредитирането 35-40% от това през 2008 г.
Финансовата задлъжнялост ще продължи да намалява в повечето страни в ЕС. Това се отнася, както за фирмите и домакинства, така и за правителствата, като ще е необходим продължителен период от време преди процесът да приключи.
Това което поставя България в по-благоприятна позиция е, че въпреки кризата финансовата задлъжнялост в публичния сектор не само, че не се увеличи, но продължи да намалява и, че редуцирането на финансовата задлъжнялост в сектора на домакинствата вече е в заключителната си фаза. В корпоративния сектор задлъжнялостта остава най-висока. Причината за това е наличието на високата концентрация на дълг в определени сектори на икономиката на старта на кризата, както и фактът, че намаляването на финансовата задлъжнялост по дефиниция протича бавно. Една допълнителна причина за това е и отказът на държавата да се ангажира с мерки, насочени към активизиране на процеса на финансово преструктуриране на фалирали компании.
Според анализаторите лошите кредити ще останат завишени през 2013 г., но те са управляеми и няма да доведат до спасяване на банки със средства на българските данъкоплатци. Изчистването на балансите се ускори в края 2012 г. Това стана възможно, след като в хода на изминалите няколко години и особено през 2012 г. уязвимостта на банките се редуцира значително. Сега изчистването на балансите изглежда по-лесно, тъй като доверието в банките е стабилно и банките са в заключителната фаза на процеса на абсорбиране на загуби и еднократно излизане дори и на голяма загуба се преглъща по-лесно. Според анализа на банката изчистването на загубите в резултат от спукването на балона с цените на недвижимите имоти и рецесията от 2009 г. ще приключи към края на 2014 г.
Лошите кредити като дял от всички отпуснати заеми ще се движат разнопосочено в следващите месеци, като в края на 2013 г. ще останат без значима промяна спрямо година по-рано. Очакванията са провизиите за цялата година да достигнат 1.17 млрд. лв. Така печалбата след данъци на банковата система ще намалее със 17% на годишна база до 471 млн. лв. По този начин възвращаемостта на капитала ще остане под цената на капитала за пета поредна година.
И през 2014 г. ще се наблюдават завишени нива на провизиране, но от 2015 г. нататък цената на риска ще се нормализира до 1.2 - 1.3% (спрямо средно 2.2% през предходните 6 години). Така след две години банковия сектор ще отчете възвръщаемост на капитала след данъци, която превишава цената на капитала на консолидирано ниво за първи път след началото на кризата през 2008 г.