fbpx Кой попада под задължителен, независим финансов одит? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Кой попада под задължителен, независим финансов одит?

 Ролята на финансовия одит е да даде независима и честна професионална оценка за верността на финансовите отчети на предприятията, за да защити интересите на техните собственици, кредитори и контрагенти. Финансовият одит се извършва от специализирани одиторски предприятия и регистрирани одитори, членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС).
Законът за независимия финансов одит урежда въпросите, изискванията, целта, принципите, правата и задълженията на одитора. Съобразно този закон приложимите стандарти за извършване на одитна дейност в България са Международните одиторски стандарти.

Лица, подлежащи на задължителен одит

На задължителен независим финансов одит от регистрирани одитори подлежат годишните финансови отчети на:
• Акционерни дружества и командитни дружества с акции;
• Предприятия, които са емитенти по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
• Кредитни институции, застрахователни и инвестиционни предприятия, дружества за допълнително социално осигуряване и управляваните от последните фондове
• Юридическите лица с нестопанска цел, ако превишат за текущата година един от следните критерии:
1. Балансова стойност на активите към 31. декември – 1 млн.лв.;
2. Размер на приходите от нестопанска дейност - 2 млн.лв.;
3. Сума на финансирания към 31. Декември - 1 млн.лв.
• Предприятия, които за две последователни години превишат два от следните три критерия:
1. Балансова стойност на активите към 31 декември – 1.5 млн.лв.;
2. Нетни приходи от продажби – 2.5 млн.лв.;
3. Персонал – 50 души.

Основната цел на одита е да се даде възможност на одитора да изрази мнение относно това дали във финансовите отчети на дружеството са представени достоверно във всички съществени аспекти :
• Финансовото състояние на предприятието;
• Отчетеният финансов резултат от дейността;
• Паричните потоци и промените в тях;
• Собственият капитал и промените в него.
Одитът е насочен към съществените аспекти на финансовата отчетност, а не към всичките й детайли. Важно за разбиране е, че той не е проверка на всички документи, операции и записи, а само на част от тях. Одиторът работи с извадки и се концентрира върху съществените аспекти и рисковите области.

Одиторът не би могъл да установи абсолютно всички грешки и пропуски във финансовите отчети. Освен това съществува и неизбежният риск от неразкриване дори и на съществени неточности, отклонения и несъответствия.

Одиторът се запознава със системите за вътрешен контрол и за целите на одита прави оценка на тяхната ефективност. Одиторът информира ръководтвото на предприятието за установените съществени слабости и може да направи препоръки за подобряването на вътрешния контрол. Въпреки това, одиторът няма задължение и от него не може да се очаква да разкрие всички случаи на нарушения и измами, извършени от служители на предприятието от всички йерархични нива.

При извършването на одита одиторът има право и може да иска от ръководството писмени изявления по определени обстоятелства, свързани с финансовата отчетност.
Лицата, черпещи ползи от качественото извършване на независим финансов одит, са акционери, инвеститори, банки, кредитори, търговски контрагенти, държавни и общински институции, както и всички лица, които са заинтересовани от дейността на предприятието.