fbpx Презареждане на фирменото кредитиране | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Презареждане на фирменото кредитиране

 Последните три години бяха години на драмтични обрати и смяна на настроението в сферата на кредитирането. От еуфорията през 2007 г., продължила по инерция и през първата половина на 2008 г., се стигна до пълна стагнация и депресия през 2009-та и началото на 2010-та. На всички страни в процеса бе нужно време да се адаптират към бързо случващите се събития и да осъзнаят промяната, което доведе до огромно разминаване и на практика блокиране на бизнеса.
Последните месеци отново се заговори за светлината в тунела и „отлепяне от дъното”. Бизнесът е силно раздвоен между притесненията последвали драстичните спадове, влошените финансови показатели и „умерения оптимизъм” в резултат на прогнозите за ръст през следващата година.

Другата новост, която се оформя в пазара на бизнес кредитирането е подобряването на дисциплината в сектора, дължащо се най-вече на завишените критерии на банките през последните две години. При одобрението на бизнес кредити, съществуват три основни разлики от „преди кризата”, а именно: анализ; анализ; анализ.

Анализ 1
Какъв е бизнесът, който се финансира и какво е неговото състояние?
Един пряк резултат от кризата е задълбочаващата се пропаст между различните категории клиенти. Докато в периода на бурен растеж, повечето фирми успяваха да си осигурят достъп до финансиране, настоящата реалност е съвсем различна. Задължителен фактор е кредибилността на всеки потенциален клиент, зависеща както от неговата дейност така и от финансовите му резултати.
При избор на подходящи клиенти кредиторите отделят голямо внимание на общото състояние на фирмата. В кой сектор оперира и кои са нейните контрагенти: клиенти, доставчици, партньори; опитът и успехите в миналото определящи пазарните лидери. Не на последно място от значение е кои са собствениците, има ли свързани фирми и качествата на персонала.
Разбира се най-важният атестат за успеваемостта на дадено дружество са неговите финансови резултати. И в най-засегнатите сектори съществуват успешни компании с ръст в приходите и генериращи печалби – тези лидери са цел на всички банки и кредитни институции. Ако бизнесът е с потенциал и ръстове, ако този бизнес е печеливш и генерира парични средства, то той е идеалния кандидат за финансиране, което да доведе до още по-бързия му ръстеж.

Анализ 2
Какво е състоянието на текущите кредити?
Един от основните процеси през последните дванадесет месеца е преструктуриране на цялостната кредитна задлъжнялост, което включва както ускореното погасяване на кредити при най-добрите клиенти, така и далеч по-тежкия вариант на неплащане и отлагане на проблемите. На първо място анализът на кредитните нива включва съпоставка на текущите задължения с финансовите показатели на фирмата. Един от най-често срещаните проблеми, е на фирми теглили прекалено големи кредити в миналото, разчитайки на бурните години преди кризата. Тези кредити са трудно платими при текущите спадове на бизнеса и съответно „изсмукват” оборотни средства от кредитополучателите. Единственото устойчиво решение на този проблем е постепенно намаляване на кредитите паралелно с вътрешно-генерирани ръстове в приходите и печалбите.
Що се касае до фирмите с определени проблеми при обслужване на задълженията си, проблемът е далеч по-сериозен, тъй като няма банка, която да поеме кредити, които са проблемни. И в този случай решенията са бавни и тежки и минават през задължителното предоговаряне на кредити и постепенното им намаляване.
Задължително е фирмите да са преминали през тези „здравословни диети” преди да се финансират отново и да развиват инвестиционните си проекти.

Анализ 3
Какъв е бизнес проекта, който се финансира и неговата обосновка?
За разлика от предишни периоди, в които водещи бяха обезпеченията, все по-голямо внимание се обръща върху целите, с които дружеството кандидатства за кредит. Икономическата логика на даден проект и неговите резултати, реализацията му и неговия риск са показатели, на които се обръща все по-голямо внимание от страна на кредиторите.
Естествено важни остават имотите, които служат за обезпечения, но и при тях съществуват променени предпоставки. В текущия момемт по-важно е да се обърне внимание на ликвидността на даден имот, отколкото на неговата стойност, като по тази причина по-малки офиси и магазини в централните части на големите градове са много по-ценни отколкото парцели с хиляди декари и празни промишлени халета.

От казаното дотук не бива да се прави извода, че кандидатстването за кредит се е превърнало в безсмислен или невъзможен процес. Напротив все повече кредитни институции очакват по-голяма динамика и положителни тенденции при отпускането на средства. Очаква се от следващата година постепенно да започне възстановяването на инвестициите и тяхното финансиране отново да бъде актуален въпрос. Това обаче не означава, че безцелно ще бъдат хвърляни пари, с които да се реализират инвестициите. Колкото по-подготвен се яви даден предприемач при кредитиращата го банка, толкова по-сигурен е шанса за успех. Или казано по-друг начин ако дадено дружество отдели малко време самостоятелно да анализира възможностите си, това ще му спести много повече загубено време в безцелни преговори с различни банки и несигурност от крайния изход.

Или ако трябва да дадем един единствен съвет на бизнеса, той би бил:
„Не разчитате на случайности по време на кандидатстването за кредит, подгответе се предварително, анализирайте трезво и без излишен оптимизъм възможностите си и тогава решете да стартирате новите проекти.”