fbpx Охранителният бизнес в България | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Охранителният бизнес в България

Охранителният бизнес в България

В последните години в България се разви и разрастна частният охранителен сектор с предлагания комплекс от охранителни услуги в области, доминирани преди това от полицейските органи. С приемането на Закона за частна охранителна дейност
(ДВ бр.15/24.02.2004 г.) се създаде възможност за придържане към основния принцип. А именно - преминаването към частния сектор

на традиционните преди това за полицията дейности трябва да се осъществява само и единствено при наличие на съответните законови гаранции за защита на обществото.
Браншът е конгломерат от организации, основани от частни лица, ангажирали се с дейността си да осигурят беззопасността на гражданите и собствеността им. В това число е гарантирането на обществения ред и спокойствието в охраняваните обекти и територии. Частната охранителна индустрия включва охранителните фирми и вътрешните охранителни услуги (звена за самоохрана), транспортиращи материални ценности, мониторинг охрана и реагиране, чрез използване на сигнално-охранителна техника, персонална охрана и др.
По смисъла на Закона за частна охранителна дейност, във връзка с взаимодействието между гражданските сдружения и МВР в ДНСП бе структуриран Консултативен съвет, председателстван от зам.- директора на ДНСП. През май 2005 г. участващите в Консултативния съвет асоциации подписаха меморандум за изработване на общи позиции и предприемане на съвместни действия за защита интересите на българския частен охранителен бизнес във връзка с предстоящото присъединяване на страната към ЕС.
Националната асоциация на лицата и сдруженията, извършващи частна охранителна дейност, Национална асоциация на фирмите, охраняващи с технически средства, Национална браншова камара на охранители и детективи и Съюза на фирмите за охрана и сигурност се споразумяхме за пълна подкрепа за европейската идея. Постигнахме съгласие по отношение хармонизиране на стандартите в охранителната дейност за изработване на обобщени позиции пред европейските партньори за развит

ие и усъвършенстване
на предлаганите охранителни услуги.
Меморандумът позволява към неговите цели да се присъединят и други асоциации от охранителния бранш, в това число и
неправителствени организации.
Създаден бе и съвет на асоциациите на охранителните дружества, който работи по основни принципи като представителство на частните охранителни дружества; установяване на работни, търговски и морални стандарти за частната охранителна индустрия; сертифициране, качествено квалифициране и обучение
на персонала Съветът цели да утвърждава обществената значимост на частната охранителна дейност в гражданското общество и в условията на пазарна икономика. Други основни принципи, към които е насочена работата му е развитие на браншовата организираност и граждански контрол на лицата, осъществяващи частна охранителна дейност.

Предприети са редица инициативи за някои промени в Закона за частна охранителна дейност и подготвящия се нов закон за МВР. В това число е и възможността чрез консултативния съвет да се даде представителност на Съюза (на асоциациите) и участие при лицензиране на охранителните дружества и контрол над дейността им. Идеята е да се обхванат всички, които по един или друг начин не са част от професионални сдружения или такива, които се явяват нелоялна конкуренция в бранша. Членуващите в Съюза са представители предимно на средни и големи висококвалифицирани фирми от охранителната индустрия. През последните години се наблюдава бързо нарастване броя на членовете. Това е резултат от осъзнаване на предимствата и принадлежността към силна и ефективна браншова организация.

Целта на всички инициативи на организацията е повишаване на правоохранителната култура на обществото; подобряване нивото на защита на основните човешки права и свободи, според Конституцията и законите на България; издигане равнището на частната охранителна дейност в гражданското общество - гарант за защитата на достойнството;
опазване имуществото и обезпечаване сигурността на физическите
и юридическите лица и не на последно място, разтоварване на полицейските структури от несвойствени дейности.Основните приоритети, определящи развитието на бизнеса, се базират на опита и постиженията на европейските страни. Става въпрос за критериите за качество в професионалното обучение и квалификация на служителите от охранителна индустрия, в това число и академичното признаване и евросертифициране за упражняване на професията. Всичко това е като платформа за бъдещи инвестиции от структурните фондове на европейската общност. Залагаме на повишени стандарти на охранителната услуга, отговарящи на потребностите на обществото.

Законът

Част от приоритетите в бизнеса са и законово уреждане на частната охранителна дейност (ЧОД), административно регулиране и контрол. Тя се извършва след получаване на лиценз по реда на Закона за частната охранителна дейност (ЗЧОД) от директора на Националната полиция или упълномощени от него служители. Лицензите се издават само на търговци, регистрирани по Търговския закон.

Видове охранителна дейност:

  1. Лична охрана на физически лица.
  2. Охрана на имущество на физически и
    юридически лица.
  3. Охрана на мероприятия.
  4. Охрана на ценни пратки и товари.
  5. Самоохрана.
  6. Охрана чрез технически системи за сигурност.

Контролът върху ЧОД се осъществява от МВР, чрез оторизирани служители от направление - “Охранителна полиция”, включително и административно наказателна дейност от съответните длъжностни лица.Със ЗЧОД се налагат квалификационни норми за качеството на предлаганите услуги, съобразени с европейските стандарти за охранителната индустрия.

За контакти:
*НАЛСИЧОД - Национална асоциация на лицата и сдруженията, извършващи частна охранителна дейност
София, ул. ”Владайска” №29, тел.: 02/96 818 73, 952 11 77

Facebook коментари