fbpx НОВО! Доказателствената сила на електронния документ в гражданския процес, в сила от 30.06.2021 г. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

НОВО! Доказателствената сила на електронния документ в гражданския процес, в сила от 30.06.2021 г.

Темата за развитието на търговския оборот в електронна среда и дигитализацията в комуникацията, вследствие на пандемичните ограничения, нашумя особено много в последните месеци. Възможностите за ползване на всякакъв вид услуги по електронен път се увеличиха многократно, което се отрази в положителен аспект и на съдебната ни система и гражданския процес.

Основите на нормативната рамка относно ползването на електронния документ са поставени на европейско ниво още с Регламент № 910/2014 г. на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар, а на местно ниво със Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ). През изминалата година станаха факт и редица промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), предвиждащи възможности за електронно връчване на съобщения, извършване на процесуални действия в електронна форма, вкл. в единния портал за електронно правосъдие, участие на страните в процеса чрез видеоконференции, когато не са в състояние да се явят непосредствено пред съда и др.

Ще ви запознаем със значението на електронния документ в гражданския процес, неговото практическо приложение като писмено доказателство и новостите, които бяха въведени в ГПК на тази тема.  

Електронният документ като писмено доказателство

Безспорно, най-важният въпрос, от гледна точка на страните, участващи в гражданския процес, е възможността електронните документи да бъдат използвани като доказателства в рамките на производството. Още с влизането в сила на ГПК през март 2008 г. е предвидена възможността електронен документ да бъде представян като писмено доказателство в процеса. В наш предходен материал, достъпен тук, ви запознахме подробно със същността на електронния документ по смисъла на действащото европейско и национално законодателство. Въз основа на нормативната уредба и утвърдената съдебна практика, накратко можем да обобщим, че електронният документ представлява съдържание, съхранявано в електронна форма и по-специално текстови или звуков, визуален или аудио-визуален запис, обективиращ електронно изявление за факт с правно значение. По същество в гражданския процес електронният документ е приравнен на писмен документ и притежава идентична на него доказателствена сила.  

Разликата между електронен документ и веществено доказателство

Основните въпроси, които поставя прилагането на не особено ясната нормативна уредба относно електронния документ като писмено доказателство в процеса, касаят различията му от веществените доказателства, съхранявани в електронна форма,  начина, по който електронният документ следва да се оценява от съда и респективно как да бъде организирана защитата срещу представянето му от ответна страна по делото.

За да разграничим на практика електронният документ като писмено доказателство от вещественото доказателство, от една страна можем да поставим, например, подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП) предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, съхраняван на електронен носител, а от друга - снимки на имота, също представени в електронна форма. От външна страна и двете представляват електронни носители, съхраняващи информация чрез текстови или визуални записи в електронна форма. Оценката им като писмени доказателства в рамките на гражданския процес зависи изцяло от характера на информацията, която се съдържа в тях.

Електронният документ като писмено доказателство трябва да съдържа изявление или волеизявление на своя автор или титуляр. От нашия пример, електронен документ, който може да бъде приет за писмено доказателство, е именно предварителният договор, подписан с КЕП и съхраняван на електронен носител. Допълнителен дискусионен въпрос, свързан с волеизявлението, съдържащо се в електронния документ, е разграничението между неговия автор и титуляр, което се прави на законово ниво в ЗЕДЕУУ и се състои в следното: авторът е физическото лице, което в изявлението се сочи като негов извършител. Титулярят е лицето, от името, на което е извършено волеизявлението. Често в практиката автор и титуляр съвпадат.

От друга страна, вещественото доказателство е предмет (вкл. електронен носител), който възпроизвежда факт от обективната действителност от значение за делото или от който могат да се направят доказателствени изводи за такъв факт, т.е. това са снимките на процесния имот. С веществените доказателства, тяхната значимост и роля в гражданския процес ще ви запознаем в последващ анонс.

Доказателствена сила на електронния документ

Както вече обобщихме, в гражданския процес електронният документ е приравнен на писмен такъв и за разлика от веществените доказателства, може да се оспорва неговата формална и/или материална доказателствена сила. Формалната доказателствена сила задължава съда по презумпция да приеме, че подписаният документ и в частност електронният документ, произхожда от лицето, което се сочи в документа като негов автор/титуляр, до оспорване на това обстоятелство от насрещната страна по реда на ГПК. Електронните документи, подписани с обикновен или усъвършенстван електронен подпис, се ползват с по-малка доказателствена сила от тези, подписани с КЕП и тяхната автентичност (т.е. това, че са подписани именно от автора, посочен в тях) по-лесно може да бъде оспорена.

От друга страна, право на страните е да уговорят, че документите, подписани с обикновен или усъвършенстван електронен подпис, ще носят значението на подписани лично/ собственоръчно такива. Материалната доказателствена сила пък се отнася до съдържанието на документа. Законът предоставя такава сила единствено на официалните свидетелстващи документи, т.е. на тези издадени от длъжностни лица във връзка със служебните им правоотношения по установени форма и ред и удостоверяващи изявления на издателите относно факти – действия и/или изявления, извършени пред или от длъжностните лица. За да се ползват с материална доказателствена сила, официалните електронни документи трябва да бъдат подписани с квалифициран електронен подпис.

В рамките на гражданското съдебно производство, електронният документ може да бъде възпроизведен на хартиен носител като препис, заверен от страната. Съдебната практика категорично приема, че ако ответната страна не направи изрично искане за запознаване с документа в електронен вариант, то и завереният хартиен носител се ползва със същата доказателствена сила и ще бъде приет като годно доказателство за авторството на изявлението и неговото съдържание. При представяне пред съда, електронният документ, подписан с КЕП, се приравнява на заверен хартиен екземпляр и се го ползва с доказателствената сила на документ, подписан лично от лицето. Както изрично е посочено по-горе според разпоредбите на  Регламент № 910/2014 г., съдът няма право на основание само това, че документът е електронен, да го дискредитира като доказателство.

Коментираните промени в нормативната уредба на гражданския процес са дългоочакваният резултат от развитието на технологиите и навлизането им във всички аспекти на бизнеса. По-голямата част от измененията ще влязат в сила от 30.06.2021 г., като се очаква да ускорят и улеснят съдебния процес, да внесат по-голяма сигурност за страните относно авторството и валидността на разменяния в рамките на процеса документооборот и най-вече на представяните писмени доказателства. От друга страна, измененията ще повдигнат множество процесуални въпроси, по които съдилищата тепърва ще се произнасят и да създават устойчива съдебна практика. Препоръчваме всички аспекти, свързани с електронните документи като писмени доказателства в гражданския процес, тяхното представяне в рамките на производството и оспорването им от страните да бъдат детайлно анализирани и предварително консултирани с правен консултант, притежаващ необходимия професионален опит.  

Екипът на Адвокатско дружество „Мургова и партньори“  има богат опит в областта на електронните услуги и процесуалното представителство по административни и граждански дела. Ние сме на разположение да Ви съдействаме и да Ви консултираме относно повдигнатите в настоящия материал въпроси, като следим тенденциите и законодателните промени и инициативи в областта на електронното правосъдие и процес на национално и европейско ниво. Материалът има информативен характер и не следва да бъде тълкуван като правен съвет. При всеки отделен казус са от значение конкретните факти и обстоятелства, които са и могат да бъдат разнообразни. При нужда от допълнителна информация и съдействие, можете да се свържете с нас чрез https://murgova.com/