fbpx адв. Петя Мургова | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
В брой 66 на Държавен вестник от 01.08.2023 г. беше публикуван дългоочаквания Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г., който предвижда и някои промени в Закона за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ ) и Кодекса на труда (КТ).
Мениджърите споделят, сезон 8
Aдв. Петя Мургова е основател и управляващ съдружник на aдвокатско дружество „Мургова и партньори“.
Обединяването на идеите, уменията, активите и усилията на предприемачите са ключ към успеха и по-бързата реализация на планираното бизнес начинание.
С приемането на ДИРЕКТИВА № 2019/1937 от 23 октомври 2019 година (наричана тук и по-долу „Директивата“) Европейския парламент пристъпи към хармонизиране на правилата за защита на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на съюза (известни като „whistleblowers“). Целта
В последните години се наблюдава значителен възход на дигитализацията във всички сфери на социално-икономическия живот. Множество компании се стремят да модернизират съществуващите процеси или сфери на бизнес с помощта на дигиталните технологии.
Настоящият материал има за цел да даде общ поглед върху актуалната нормативна уредба, приложима към командироването на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги в страна от Европейския съюз. Темата отново набира популярност, след като Европа и светът започват бавно, но целен
В предишната ни статия коментирахме какви са особености относно имуществените и неимуществените права на съдружника в ООД и последиците за наследниците при настъпване на с
Дружеството с ограничена отговорност и акционерното дружество са най-разпространените търговски дружества в България. И двата вида са от категорията на капиталовите дружества, при които отговорността на съдружниците/ акционерите се ограничава до размера на участието им в капитала.
В настоящата пандемична ситуация работодателите са изправени пред редица финансови, административни и икономически предизвикателства.
Развитието на обществените отношения в България след 1991 г. стимулира физическите и юридическите лица да участват в създаване на юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), чрез учредяването на сдружения и фондация за постигане на определени нестопански цели.