fbpx Наследяване на акции в акционерно дружество | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Наследяване на акции в акционерно дружество

Водеща снимка
Да

Наследяване на акции в акционерно дружество

В предишната ни статия коментирахме какви са особености относно имуществените и неимуществените права на съдружника в ООД и последиците за наследниците при настъпване на смърт на наследодателя, в тази ще представим какве са спецификите при наследяване на акции в акционерно дружество. Като цяло от една страна те са по-ограничени, но и сравнително по-ясни и улеснени.

Акциите също предоставят имуществени и неимуществени права на притежателя си. Но за разлика от дружествените дялове, акциите са ценни книги, т.е. вид движими вещи. Следователно наследниците придобиват акциите с приемането на наследството по аналогия на придобиването на останалите движими вещи. Следва да се има предвид, че изключение от това правило би могло да се съдържа в устава на съответното акционерно дружество, където учредителите да се уговорили различни правила за наследяване на акциите от капитала на дружеството. 

В зависимост от вида на акциите – налични или безналични, за да бъде завършен фактическият състав по придобиването им от наследниците е необходимо те да бъдат вписани като акционери в книгата на акционерите, като при АД с налични акции, тя се води в дружеството и вписванията в нея се извършват от лицето/ лицата, законни представители на дружеството, а при АД с безналични акции – процедурата се извършва в Централния депозитар (съгласно изискванията на ЗППЦК).

След завършване на горната процедура, наследниците придобиват качеството на акционери в АД и могат да упражняват всички произтичащи права – да участват в Общото събрание и да упражняват правото си на глас по акциите, да получават дивидент и да получат ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акциите, както и да се разпореждат с акциите по предвидения в Устава и закона ред.

При наследяване на акции в еднолично АД няма допълнителни особености – горното важи и в тази хипотеза. Наследниците могат да упражняват правата по наследените акции след вписване в книгата на акционерите. В ТЗ (чл. 252, ал. 2) изрично е предвидено, че еднолично АД не се прекратява със смъртта на едноличния собственик на капитала, именно поради обсъдените по-горе характеристики на акциите като ценни книги, които са част от наследството на наследодателя.

За разлика от обсъдените по-горе хипотези в дружеството с ограничена отговорност, за наследниците на наследодател акционер в АД не е предвидена обща възможност за прекратяване участието в дружеството като акционер, освен при разпореждане с акции. В закона са предвидени много ограничени и специфични хипотези, при които акционер може да прекрати участието си (например при преобразуване на дружеството по смисъла на глава 16 от ТЗ) или да бъде изключен като такъв, които обаче не са приложими като общо правило при наследяването на акции.

Следователно наследниците придобиват качеството на акционери в дружеството, в което наследодателят им е притежавал акции, без да са необходими изрични волеизявления от страна на дружеството и/или останалите акционери. 

При нужда от съдействие от адвокатите на АДД „Мургова и партньори“, може да се свържете чрез www.murgova.com