fbpx Банкови кредити и условия по предоговарянето им след отмяна на извънредното положение | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Банкови кредити и условия по предоговарянето им след отмяна на извънредното положение

Водеща снимка
Да

Колонката на адв. Петя Мургова & партньори

Банкови кредити и условия по предоговарянето им след отмяна на извънредното положение

Като елемент от мерките, предвидени за справяне с неблагоприятните икономически последици от извънредното положение, въведено от Народното събрание на 13 март 2020 г., Асоциацията на банките в България излезе с конкретно предложение за въвеждането на т.нар. „частен мораториум“ върху плащания по кредити. Предвидените в него правила целят да смекчат ефекта на краткосрочните ликвидни затруднения на клиентите (физически и юридически лица), като едновременно с това дадат възможност на банките да бъдат по-гъвкави в преуреждане на договорните взаимоотношения по договори за кредит, без това да влияе отрицателно върху кредитната им политика и върху финансовите им показатели.

Предвидените в Предложението на банковия сектор правила са съобразени с Насоките на Европейския банков орган („ЕБО“) относно законодателните и частните мораториуми върху плащания по кредити във връзка с COVID-19 (EBA/GL/2020/02), приети с Решение на Управителния съвет на БНБ от 03.04.2020 г. Окончателния им текст беше представен за съгласуване и одобрение на Българска народна банка („БНБ“) през изминалата седмица, в резултат на което на 10.04.2020 г. с Решение на Управителния съвет на БНБ беше утвърден Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества - финансови институции във връзка с извънредното положение, въведено от Народното събрание на 13 март 2020 г. (пълният текст на документа е достъпен на страницата на БНБ).

Кои институции прилагат утвърдените правила?

Предвидено е, че правилата се прилагат както от банки, така и от финансови институции, които са дъщерни дружества на банки (напр. дружества, предоставящи финансов лизинг, дружества, придобиващи вземания по кредити и др.).

Ангажимент на всяка банка (респ. финансова институция) е да изложи по достъпен начин пред своите клиенти конкретните условия и ред, по които се провежда процедурата. Прави впечатление, че от момента на одобрението на правилата институциите, заявили желание да ги прилагат, започнаха разпространяване на конкретните условия спрямо техните клиенти чрез поставяне на информативни материали в офисите си, обявления на интернет страниците си и прочее.

Кой субект би могъл да се възползва от предвидените възможности?

Право да се възползват от предвидени възможности имат всички кредитополучатели (физически и юридически лица, с изключение на кредитни институции), които:

- имат или очакват затруднения при погасяване на задълженията си съобразно условията на сключен преди 31.03.2020 г. договор за кредит (затрудненията следва да са свързани именно с пандемията от COVID-19, ограниченията, въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., както и с техните последици), както и

- към 01.03.2020 г. са погасявали редовно и своевременно вноските по кредита (като правилата са приложими и спрямо клиенти, допуснали просрочие в плащанията до 90 дни).

За какъв период е допустимо отсрочването на задължения?

Одобрените правила предвиждат възможност за отсрочване на задължения за максимален период от 6 месеца, изтичащ не по-късно от 31.12.2020 г. (крайната дата на периода ще зависи от момента, в който клиентът е отправил искането си до обслужващата институция за възползване от един от предвидените механизми, както и от това дали към същия този момент са налице просрочени месечни вноски).
Предвидена е и възможност клиентът да се откаже от прилагането на облекченията преди изтичане на общия 6-месечен срок. В този случай следва да бъде изготвен нов погасителен план, с който да се уредят условията, свързани с оставащите за плащане кредитни вноски.

Кои задължения е предвидено, че могат да подлежат на отсрочване?

Правилата предвиждат две основни възможности или т.нар. „механизми за разсрочване“, а именно:

- разсрочване на главница и лихви
- разсрочване единствено на главница

Във всички случаи на отсрочване могат да подлежат както непогасените в срок вноски, станали изискуеми преди подаване на искането, така и вноски с все още ненастъпил падеж.
Важно е да се има предвид, че промяната, която предвиждат мерките, е единствено относно периода на плащане на задълженията. В случай, че в процеса на преговори кредитополучателят и кредитиращата институция въведат други промени в първоначалните им уговорки (напр. изменят размера на дължимата лихва), то посочените промени ще се третират по обичайния начин (в примера с промяна на размера на лихвата - като преструктуриране).

След изтичане на периода, в който действа отсрочването, непогасеният остатък от дълга подлежи на плащане съобразно нов погасителен план (продължителността му може да бъде с до максимум 6 месеца по-голяма в сравнение с първоначално действащия между страните). В случай, че клиентът е избрал разсрочване на главница и лихви, в новия погасителен план се предвижда и начина на заплащане на неплатената по време на периода на разсрочване лихва.

В допълнение, предвижда се и трети механизъм, приложим при т.нар. „револвиращи продукти“.

В какъв срок може да се поиска да бъде приложен Редът за отсрочване?

Правилата предвиждат краен срок за подаване на заявления от клиенти до 22.06.2020 г. От своя страна, окончателното решение на банката (респ. финансовата институция) за приложимия механизъм на разсрочване следва да бъде взето до 30.06.2020 г.

По какъв ред протича процедурата?

Процедурата стартира с нарочно искане от клиента, адресирано до обслужващата го банка (респ. финансова институция), подадено по един от предвидените от съответната институция начини (включително онлайн). Препоръчваме преди иницииране на процедурата клиентите да се запознаят с индивидуалните условия, заложени в обявленията на съответната институция с цел проверка дали са налице всички изискуеми предпоставки.

Важно е да се има предвид, че изборът на механизъм за разсрочване се извършва не едностранно (по усмотрение на клиента), а по взаимно съгласие между страните. В случай, че клиентът не покрива някое от задължителните условия, е възможно да бъдат договорени други индивидуални условия по отсрочване, разсрочване или облекчаване по друг начин на задълженията на кредитополучателя в периода на извънредното положение. В последния случай обаче кредитиращата институция няма да може да се възползва от въведеното правило, че отсрочването/ облекчението не води до прекласифициране на експозиции под формата на преструктуриране или неизпълнение. Това обстоятелство не следва да се пренебрегва, тъй като би довело до намаляване на гъвкавостта на кредитиращата институция, както и на възможните облекчения, които е склонна да предостави.

Към момента оценката на бизнеса и на експертите относно въведения „частен мораториум“ е положителна. Отчита се преимуществото, че с въведените мерки в България се обхваща значително голяма група субекти (всички изрядни кредитополучатели, засегнати от пандемията, които се нуждаят от временна подкрепа), като се обръща особено внимание на това, че мерките могат да бъдат в ползва вкл. на кредитополучатели, които нямат направени застраховки на своите задължения.

------------------------------

Адвокатско дружество „Мургова и партньори“ предоставя индивидуални консултации на физически лица и компании във връзка с ползването на механизмите за разсрочване – както в процеса на формиране на най-целесъобразна финансова стратегия в периода на криза, така и в преговорния процес с кредитни и финансови институции. 

за контакти ТУК

Facebook коментари