fbpx Колонката на адв. Мургова | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Условията на труд се промениха драстично в последните пет години, вследствие на въвеждането на все повече възможности за работа от разстояние, използването на нови начини за отчитане и контрол на трудовата дейност и нагласите и изискванията на служителите.
В брой 66 на Държавен вестник от 01.08.2023 г. беше публикуван дългоочаквания Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г., който предвижда и някои промени в Закона за ограничаване на плащанията в брой (ЗОПБ ) и Кодекса на труда (КТ).
На 20 юли 2023 г., на проведено пленарно заседание на Народното събрание, бяха окончателно приети продължително обсъжданите промени в Търговския закон, инкорпориращи института на дружеството с променил капитал (ДПК). Преди да преминем към разглеждане на промените по същество, както и на правните въ
В практиката ни при различни видове анализи на предстоящи бизнес проекти или due diligence на недвижими имоти и дружества, често срещаме значително разминаване в първоначалното желание за инвестиция, изградената стратегия за развитие и действителността, която се разкрива при проверката на всички асп
Сред най-актуалните теми тази година е темата за навлизането и използването на системи с изкуствен интелект в бизнес процесите и в ежедневието ни като ползватели на базирани на технологията приложения.
Всеки работодател и служител се е сблъсквал с административните затруднения, които създава воденето на хартиена трудова книжка особено при нейното обработване, загуба и необходимост от доказване на трудов стаж.
Обществената динамика в търговския оборот поставя все по-често на дневен ред въпросите, свързани с отговорността на съдружниците в дружество с ограничена отговорност, които едновременно с това си качество осъществяват и функции на управители.
Като една от най-предпочитаните форми за осъществяване на търговска дейност, дружеството с ограничена отговорност често е в основата на множество казуси между съдружници и/ или управители.
Преди по-малко от един месец Върховният касационен съд (ВКС) имаше възможността да се произнесе по спорен в практиката казус, който има пряко касателство с придобиването на недвижими имоти. Постановеното от съда Тълкувателно решение № 4/09.05.2023 г. по т.д. № 4/2020 г.
От известно време насам най-коментираната тема е инфлацията, независимо дали става дума в световен мащаб или конкретно за България.