fbpx Колонката на адв. Мургова | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Колонката на адв. Мургова

В тазседмичната ни статия ще се спрем на някои актуални моменти от последните изменения на Закона за защита на потребителите. С измененията, приети с Държавен вестник, брой № 20 от 11 Март 2022 г.
От 01.08.2022 г. влязоха в сила нови изменения в Кодекса на труда с цел привеждане в съответствие на националното ни законодателство с това на законодателството на Европейския съюз.
В последните дни на м. Септември 2022 г. бе публикуван за обществено обсъждане „Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за Медиацията“. Предвижданите изменения касаят въвеждане на задължителната медиация и са възможност за използването й при  разрешаване на спорове.
Покупката на недвижим имот е съществена инвестиция, независимо дали се прави за лични нужди или бизнес цели.
Клаузата за забрана за извършване на конкурентна дейност като част от трудов договор или облигационно споразумение е често срещан способ за защита на интересите на икономически по-силната страна, била тя работодател или инвеститор в търговско дружество.
Несъмнено войната в Украйна оказа своето икономическо и социално въздействие върху всички европейски държави.
В последните години динамиката на пазара на недвижими имоти стана все по-осезаема, като въпреки наличието на пандемията, причинена от Covid-19, покупката на имот в процес на строителство или така наречената покупка на „зелено“ е сред предпочитаните способи за придобиване на недвижимо имущество.
Кодексът на труда дава възможност на работодателите да прекратят трудовите договори на служителите с предизвестие (чл. 328 от КТ) и без предизвестие (чл. 330 от КТ). И доколкото разпоредбите за прекратяване на трудов договори без предизвестие са изчерпателно и ясно изброени в чл.
Терминът „тантием“ е познат отдавна в търговското право, но не е толкова популярен и сякаш е отстъпил място на осъвременените схеми за бонуси и допълнителни периодични възнаграждения. Произходът на думата „тантием“ е от френския език и се използва именно при уреждане на отн
Членството на България в Европейския съюз и заедно с това развитието на икономическите отношенията, иновациите и дигитализирането на начините за комуникация неминуемо се отразяват и в областта на миграционно право.