fbpx Приеха енергийната стратегия на България до 2020 г. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Приеха енергийната стратегия на България до 2020 г.

Народното събрание прие енергийната стратегия на страната до 2020 г. Документът концентрира визията за бъдещето на един от най-важните сектори на българската икономика.
Енергетиката е сред секторите, които заемат важно място и в европейския политически дебат в аспектите на устойчивост и иновативни решения. През последните години Европейският съюз предприе решителни стъпки към формиране на единна енергийна политика на Общността, което изцяло съответства и на нашите разбирания, подчерта още министър Трайков. България води политика, съобразена с основните цели на енергийната политика на Европейския съюз за сигурност, конкурентоспособност и диверсификация на енергийните доставки, за използване на повече възобновяеми източници и екотехнологии. Усилията са солидарно насочени към ограничаване на външната зависимост от вносни енергийни ресурси, овладяване на климатичните промени.

По отношение на ВЕИ, в Закона са дадени значителни преференции на биомасата, която е евтин местен ресурс. Ядрената енергия и природният газ имат своя принос за прехода към нисковъглеродни енергетика и икономика. Намаляването на емисиите парникови газове е друг водещ приоритет на енергийната политика на България, като основен източник на емисии от парникови газове е потреблението на енергийни ресурси.

С пазарното развитие на енергетиката е свързан друг стратегически приоритет – свободен конкурентен енергиен пазар, което носи дългосрочна конкурентоспособност на икономиката, енергийна сигурност и устойчиво развитие. Трите ключови стъпки към създаване на свободен конкурентен енергиен пазар са прозрачно опериране и развитие на мрежите; електроенергийна борса и отделяне на преносните оператори.

Специално внимание Енергийната стратегия отделя на защитата на потребителите. Гарантирано е правото на потребителя на непрекъснат достъп до модерни енергийни услуги. Укрепват се правомощията на регулаторния орган и се повишават изискванията към доставчиците на електроенергия и природен газ. В същото време в стратагията са предвидени механизми за справедливи цени на електро- и топлоенергията.