ПроКредит подновява сделката по секюритизация на кредитния портфейл

ПроКредит Банк възобнови секюритизирането на кредити. На 31 май банката подписа промените по настоящата сделка за секюритизиране на активи с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) и германската Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (KfW).
Секюритизацията е сделка, при която активи, в случая част от кредитен портфейл, се обединяват в продаваеми на финансовите пазари ценни книжа. Те се търгуват на международния пазар на ценни книжа с цел дългосрочно финансиране и притежават собствен кредитен рейтинг.
Първоначалната сделка за продажба на кредити бе сключена на 13 април 2006 г., при която ПроКредит Банк (България) АД секюритизира част от евровия си кредитен портфейл. Първоначалният секюритизиран портфейл възлизаше на около 48 млн., като в последствие обемът на секюритизацията бе увеличен на 165 млн. евро. Средствата, акумулирани от секюритизацията, бяха използвани от ПроКредит Банк за финансиране на кредитните операции на банката, насочени към малките и средните предприятия в страната.
Първоначалната сделка бе структурирана и изпълнена за по-малко от четири месеца. ПроКредит Банк все още е първата и единствена банка в България, която е направила подобна секюритизация на активи.
Променените условия по сделката предвиждат в рамките на 18 месеца банката да усвои допълнително около 26 млн. евро, с които секюритизираният портфейл да нарасне до 85 милиона евро. След този период, погасените кредити могат да бъдат заменяни с нови и така този размер да бъде поддържан.
Съгласно новия договор, ЕИФ напълно гарантира финансирането, предоставено от KfW, докато ПроКредит Холдинг продължава да носи част от риска по сделката.

Facebook comments