fbpx Ръст на инвестициите през миналата година | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Ръст на инвестициите през миналата година

    „План за действие за реиндустриализация на България за периода 2014-2015 г.” е само един от етапите от прилагането на индустриалната политика на страната, това каза зам.-министър Янева. Основните области на действие, които са заложени в него, са: човешки капитал и умения; достъп да финансиране; иновации и научно-изследователска дейност в промишлените предприятия; бизнес среда; предприемачество; интернационализация; инвестиции и енергетика. Посочените осем стълба на индустриалната политика целят подобряване на условията за функциониране на промишлените предприятия. Планът за реиндустриализация на страната е отворен документ, който в момента е в процес на изменение и допълнение на база препоръки и мнения не само от страна на административните структури на национално ниво, но и от браншовите структури и синдикалните организации в страната.  

По отношение на иновациите, които имат решаваща роля за икономическото развитие на страната, зам.-министър Янева коментира, че по програми за тяхното развитие са предвидени до 20 милиона лева от националния бюджет за 2014 г. Осигуреният финансов ресурс позволява на МИЕ през настоящата година да предприеме действия за подобряване на съществуващата иновативна среда. За Националния иновационен фонд правителството отдели 10 млн. лева през месец януари, като близо 6 млн. лв. от средствата са насочени за финансиране на нови проекти на българските фирми, а 2  млн. лв. са предоставени за вече сключените договори по 6-ата конкурсна сесия на фонда. Резултатите до момента са изключително положителни, а през януари 2014 г. бе обявена седмата сесия на фонда, по която има рекорден брой подадени проекти за финансиране– 152. До края на 2015 г. предстои обявяването на нови конкурсни сесии.

Светослав Младенов, изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции каза, че за миналата година има ръст на инвестициите от 22 млн. лева. За 2014 г. се очаква да се реализира значителен ръст в сектора.