fbpx Санитарно разрешително за внос | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Санитарно разрешително за внос

Ако сте решили да внасяте хранителни стоки, преди да навлезете в бизнеса е необходимо да се сдобиете с няколко важни документа.
Всяка фирма трябва да притежава санитарно разрешително за внос, за да може свободно да продава продуктите на пазара.

Процедурата започва с подаване на молба за санитарно разрешително в Министерство на здравеопазването. В тази молба се посочват:

наименованието и точният адрес на чуждестранната фирма-производител;
наименованието на страната, от която се внася стоката;
наименованието и точният адрес на вносителя;
списък на стоките, предназначени за внос, точното им наименование, търговската марка, международният индекс и видът на опаковката (посочва се от колко грама ще бъде опаковката, какъв етикет ще има на продукта и т.н.).
Към молбата се прилагат допълнителни документи.
Те включват:

копие от съдебно решение за регистрация на българската фирма-вносител;
данни за стоките, съгласно Приложение № 2 от Наредба 27 в оригинал и официален превод на български език;
образец от етикета на стоката и указание за използването й на български език (този етикет е съгласуван с Министерство на здравеопазването).


Етикетът се поставя от фирмата производител или от компанията дистрибутор у нас, която поставя върху опаковката допълнителни стикери.
Друг документ удостоверява, че стоката съответства на международните норми и изисквания или на законодателството на страната, от която се внася продуктът. Той се издава от държавния орган на страната - производител на стоката, т.е. от чуждестранната фирма. Документът се представя в оригинал и официален превод на български език. Ако страната производител е член на Европейския съюз, вносителят на продукта трябва да представи сертификат, че той отговаря на европейските изисквания - без него стоката не може да пътува до България.

 

Приложение №2
В него са описани данните, които трябва да се посочат за хранителните продукти и върху техните опаковки. Вносителят трябва да подготви:
1. Документ за всяка стока, издадена от чуждестранната фирма, който да съдържа:
4 точния състав на продукта, включително и добавките. За синтетичните продукти се дават синонимите, химическата формула и примесите;
4показателите и нормите (органолептични, физико-химични, микробиологични, микотоксилогични, токсилогични, радиологични, паразитологични и др.), на които трябва да отговаря продуктът;
4предназначение и начин на употреба;
4условия и срокове на изпълнение (например срок 20 дни, при температура...);
4етикетиране и маркировка на продукта.
2. Данни за вида на пестицидите и другите химични средства, използвани при добиването и преработването на продуктите, опаковъчния материал, ако той е от синтетична материя.
3. Една мостра без стойност - оригинална потребителска опаковка от 100 г суровина или от транспортна опаковка.


Всички документи за санитарно разрешително за внос се подават в офиса на Министерство на здравеопазването - Национален център по хигиена, ет. 1, стая № 6 и могат да се приемат всеки работен ден от 9 до 13 часа. В срок от 10 до 14 дни фирмата получава санитарно разрешително, с което има право да внася съответните продукти в страната.
Санитарният контрол върху вноса и реализацията на стоките
се извършва, като вносителят реализира стоките от внос само след получаване на санитарно заключение за всяка партида. За да го получи, той е длъжен да представи в ХЕИ съответната митническа декларация за заверка, санитарно разрешително за внос и заявка-декларация, която се представя в Столична ХЕИ, сектор "Санитарна експертиза и производства на стоки". В нея се описват фирмата вносител; адресът й; складовото помещение, където ще се съхранява стоката; всички внасяни продукти; количества; опаковка; срок на реализация; страна-производител, както и санитарните разрешителни от Министерство на здравеопазването.
Към тази заявка-декларация се прикрепят самите санитарни разрешителни, фотокопие от данъчна регистрация, от документа за регистрация на фирмата, здравен сертификат от страната производител, пълномощно, ако лицето представлява фирмата, санитарно разрешение за склад или договор за ползване на такъв. За всички хранителни стоки, които се внасят в страната, трябва да има издадени санитарни удостоверения според Закона за храните. По този начин търговците доказват, че са осигурили достатъчно добри условия за съхранение на хранителните продукти в този склад.
Прави се и проверка дали в санитарното разрешително Министерство на здравеопазването не е възложило на вносителя и някакви други документи, които трябва да съпровождат вноса на партидата.
Необходимо е търговецът да осигури достъп до стоките от внесената партида, за да се вземат проби, да се направи лабораторен анализ или оглед на партидата. Едно от санитарните изисквания е вносителят да осигури правилно съхранение на хранителните продукти в склад, разрешен от регионалната ХЕИ.
Едва тогава се издава санитарно заключение за партидата. В него се описва видът на продукта, разфасофката, страната производител, срокът на реализация, количеството и номерът на партидата, ако има отбелязан такъв на опаковката. Това санитарно заключение важи само за конкретната партида, като за всяка следваща се издава нов документ. Копие от санитарното заключение се представя на всеки, който продава стоката. Това означава, че в хранителен магазин не може да се предлага продукт, без санитарно заключение.


За контакти:
Столична ХЕИ, сектор "Санитарна експертиза и
производства на стоки"
ул. "Враня" 20, ет. 2, стаи 219 и 220
тел.: 02/832 41 26, 813 04 55 и 813 04 56