fbpx Търговци на дребно от цялата страна с предложения към премиера за спешни мерки | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Търговци на дребно от цялата страна с предложения към премиера за спешни мерки

Българска Ритейл Асоциация (БРА), обединяваща над 100 търговци с магазини в цялата страна, които осигуряват прехрана на семействата на близо 300 000 души, апелира за спешни мерки за намаляване последиците от корона-кризата върху сектор "Търговия на дребно" и икономиката на България при втората вълна на COVID-19. Според БРА повторното затваряне на всички магазини има своето морално основание предвид "фронтовата" ситуация в българските болници. Но икономическите последици не само няма да осигурят постъпления в хазната, а ще тласнат хиляди хора и техните семейства към бюрата по труда. „Държавата ще защити ли същите хора, които досега са плащали нейните постъпления?", питат от асоциацията в отворено писмо до премиера Бойко Борисов, вицепремиера Томислав Тончев и министрите на финансите и икономиката Кирил Ананиев и Лъчезар Борисов. 

Според асоциацията предходната вълна на коронавируса е оставила сектора в обективна невъзможност да покрива задълженията към търговски центрове, банки, кредитни институции и към бюджета на държавата, а подкрепата по програмата за подпомагане на малки и средни предприятия е  "крайно ненавременна да спаси едни, крайно недостатъчна, за да помогне на втори, които все още едва дишат над водата, или не стигна изобщо до трети". Мнозина от "оцелелите" ще фалират, „оставяйки хиляди хора на борсата, които да чакат милосърдието на държавата". 

Поради това БРА настояват за следните мерки: 

1. Когато икономическата дейност на търговските предприятия се замразява временно с държавен акт като заповед на здравния, икономическия или други министри, държавата да поеме разходите за наем, ток, вода, отопление, както и 100% от дължимите трудови възнаграждения на заетите лица по трудов договор, здравните и социалните им осигуровки. А поради невъзможност и забрана да бъде извършвана стопанска дейност, работодателят да се освобождава от задължението да заплаща данъци и такси. Такава помощ е съвместима с член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС, в случай че са спазени следните условия:

а. Помощта да се предоставя не по-късно от 30 юни 2021 г. и покрива непокритите фиксирани разходи, направени през периода от 1 март 2020 г. до 30 юни 2021 г., включително разходи, направени през част от този период („допустим период“);

б. Помощта да се предоставя въз основа на схема на предприятия, които са засегнати от спад на оборота през допустимия период с най-малко 30 % в сравнение със същия период през 2019 г.;

в. Загубите на предприятията, видни от техните отчети за приходите и разходите през допустимия период, се считат за непокрити фиксирани разходи. Помощта по тази мярка да се предоставя въз основа на прогнозирани загуби, а окончателният й размер да се определя след изясняване на загубите въз основа на одитирани счетоводни отчети или обосновка. Всяко плащане, надвишаващо окончателния размер на помощта, да се възстановява. „НАП може да създаде такава функционалност на интернет страницата си за отдалечено заявяване на необходимостта от подкрепа, разполага с цялата необходима информация за определяне на съответните стойности за всяка компания и с административния капацитет за бързо осъществяване на плащанията. Такива са и добрите практики в другите страни от ЕС“, поясняват от Асоциацията.

2. При заразен персонал с доказан положителен тест за Ковид-19 магазините да могат да се самокарантинират и сами да затворят обекта, като в този случай бъдат подпомогнати от държавата като принудително затворените бизнеси. Отпусканата помощ да е за 14 до 28 дни според продължителността на задължителните карантини и да се подпомагат служителите, които не са в болничен и нямат доказан Ковид-19, но не могат да изпълняват работните си задължения поради задължителна карантина.

3. За да се осигури поне частична ликвидност на търговците, да бъдат разсрочени банковите им кредити, както и помощ под формата на отсрочване на данъци и/или отсрочване на социалноосигурителни вноски, каквато мярка и Европейската комисия предвижда. Помощта да се отпуска преди 30.06.2021 г. и крайната дата на отсрочването да бъде 30.06.2021 г. „Министерството на финансите, както и Националната агенция за приходите разполагат с достатъчно експертен капацитет и с технологична инфраструктура (портал за електронни услуги на НАП), така че да се създаде механизъм за отсрочване на определена част от дължими суми“, поясняват от БРА. Така, от една страна, приходите в бюджета няма да бъдат сериозно засегнати, в бизнеса ще останат средства за покриване на текущи разходи, ще се запази заетостта и стимулира потреблението, които в момента са основните отрицателни последици от кризата. От Асоциацията силно се надяват да срещнат разбиране от страна на държавата.