fbpx Високият ръст на БВП се запазва | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Високият ръст на БВП се запазва

Високият ръст на БВП се запазва

Според експресните оценки на НСИ, през второто тримесечие на 2017 г. реалният ръст на БВП достигна 3.6% на годишна база, който бе съвсем малко по-бърз от темпа на растеж през първото тримесечие на годината (3.5%). Най-значителният компонент на БВП от страна на търсенето – крайното потребление (76.0% от БВП), нарасна през второто тримесечие с 4.2% на годишна база. По-малкият компонент на БВП – брутното образуване на основен капитал (21.6% от БВП), се сви с 0.9%. Третият компонент – нетният експорт (2.4% от БВП), беше положителен, като при него износът нарасна с 6.1%, а вносът със 7.0%, в сравнение с второто тримесечие на 2016 г.  

Месечната инфлация за юли беше 0.3%. Тя повлия за развитие на средногодишната инфлация, която достигна 0.9% през юли.

„От друга страна, натрупаната инфлация от началото на годината до юли бе на ниво от 1.0%. За нея най-голям принос имаха поскъпващите хранителни продукти, жилища (наеми, текущ ремонт и поддържане), вода, електроенергия, газ и други горива.“, коментира икономическият анализатор на Райфайзенбанк Емил Калчев.
Коефициентът на заетост нарасна с 2.7 пр.п. на годишна база и достигна 52.2% през второто тримесечие. От своя страна коефициентът на безработица намаля с 1.7 пр.п. до 6.3% към края на периода.

“Двата показателя отразяват положителната динамика на БВП за тримесечието, като се очаква те да продължат плавно да се подобряват. Средната работна заплата се повиши с общо 94 лв. - от 946 лв. през второто тримесечие на 2016 г. на 1040 лв. през второто тримесечие на 2017 г., в резултат от спада на безработицата и растежа на икономиката за периода. Ръстът на заплатата в публичния сектор беше 79 лв., а в частния 99 лв. Въпреки това, средното възнаграждение в публичния сектор (1054 лв.) остана по-високо от това в частния (1036 лв.).”,  допълни Калчев.
 

За девети пореден месец кредитите към фирми и граждани се увеличиха с общо 3.6% на годишна база, достигайки 50.2 млрд. лв., според данни от юни. При кредитите към нефинансови предприятия бе отчетен по-незначителен ръст от 2.1% до ниво от 31.0 млрд. лв., докато при тези към домакинствата той бе по-бърз - с 6.0% до 19.3 млрд. лв. От своя страна нивото на лошите и преструктурирани кредити (без овърдрафт) отбеляза спад с 3.2 пр.п. на годишна база до 18.7%, което въпреки намалението остава на относително високо ниво, като очакванията са за продължаване на процеса на постепенно понижаване дела на лошите и преструктурирани кредити в следващите месеци.

„Кредитирането през юни 2017 г. се осъществи на фона на спадащи средни номинални лихви  в сравнение с тези година назад. Така за новоотпуснатите кредити към нефинансови предприятия средната номинална лихва беше 3.8% годишно, което е с 0.8 пр.п. по-ниско от нивото година назад. От друга страна, лихвите по потребителските кредити намаляха с 1.7 пр.п. до 7.7%, а тези по ипотечните кредити с 1.1 пр.п. до 3.9%.“, коментира още Калчев.