fbpx Взаимните фондове като алтернатива на вашите спестявания | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Взаимните фондове като алтернатива на вашите спестявания

Взаимните фондове като алтернатива на вашите спестявания


По данни на Investment Company Institute, към края на последното тримесечие на 2007 г.

в света оперират над 64 хил. фонда, а стойността на активите под управление в тези фондове е близо 26 трилиона долара (в сравнение с около 21 трилиона долара и повече от 61 хил. опериращи фонда през 2006 г.).
В много развити страни голяма част от спестяванията на домакинствата се влагат в акции или дялове на фондове, но в по-слабо развитите икономики, включително и в България, този процент е все още сравнително малък. През последните години се забелязва значителен ръст на този сегмент, като се увеличава както броят, така и активите на фондовете. Към края на 2007 г., регистрираните от Комисията за финансов надзор колективни схеми за инвестиране са над 50, а активите, които управляват надвишават 850 млн. лв. (в сравнение с около 315 млн. лв. активи под управление и 45 фонда в края на 2006 г.).

Иновацията на съвременните финансови пазари доведе до изключително разнообразие на видовете колективни схеми за инвестиране
Най-често обаче взаимните фондове се групират според вида активи, в които инвестират. Така можем да откроим четири основни вида фондове -
фондове, инвестиращи само в акции (т.нар. Stock funds); фондове, инвестиращи само в инструменти с фиксиран доход (т.нар. Bond funds); фондове, инвестиращи активите си пропорционално в акции и облигации (т.нар. Balanced Funds или Mixed funds); и т.нар. Money Market Funds или фондове, инвестиращи в инструменти с падеж под една година (още инструменти на паричния пазар). Фондове могат да инвестират активите си на един пазар (най-често в страната, където са базирани), както и да инвестират на международните пазари с цел постигане на още по-добра диверсификация на портфейлите си. Като модификация могат да се разглеждат и т.нар. индексни фондове, които инвестират в акциите или облигациите, включени в структурата на даден индекс.

Вложенията във всеки актив са пропорционални на дела му в индекса Основната цел на тези фондове е да следват
представянето на избрания индикатор.

Друг признак за класифициране на взаимните фондове е спрямо организационната им структура. Така различаваме фондове от отворен и затворен тип. Основната характеристика на инвестиционните фондове от отворен тип е, че при желание от страна на неговите инвеститори, той трябва да продава или обратно да изкупува акциите си. Цената, на която се търгуват акциите (дяловете) на фонда от отворен тип се определя на база нетната стойност на активите на фонда (което представлява общата сума на активите на фонда, коригирана със задълженията му), поради което тя постоянно варира. Инвестиционните дружества от затворен тип не извършват покупко-продажба на акциите си и сделките с тях се извършват на вторичния пазар - фондовата борса. Тъй като цената на акциите се формира на базата на търсенето и предлагането,

акциите могат да се търгуват под или над чистата стойност на активите
Преди вземането на решение за инвестиция във взаимен фонд, всеки вложител трябва да вземе предвид няколко фактора. На първо място това е доходността, която иска да постигне и степента на риск, която е готов да поеме за постигането на тази доходност. Така хората, които търсят по-висока възвръщаемост на своите спестявания, но
в същото време са склонни към високо ниво на риск, могат да вложат парите си в акции или дялове на фондове, инвестиращи в акции. За малко по-предпазливите спестители са подходящи т.нар. балансирани фондове, които разпределят инвестициите си пропорционално в акции и облигации. Макар че тези фондове реализират по-ниска доходност от фондовете, инвестиращи изцяло в акции, при корекция на фондовия пазар те регистрират по-нисък спад, тъй като облигациите в портфейла успяват да неутрализират отчасти низходящия тренд на цените на акциите (цените на акциите и облигациите следват противоположни посоки). За най-консервативните инвеститори, които са готови да приемат ниска възвръщаемост на активите си в името на стабилен доход, се препоръчват фондовете, инвестиращи изцяло в облигации. Те са и предпочитана инвестиция по време на неблагоприятна конюнктура на пазара на акции. Инвестицията във фондове, инвестиращи в инструменти на паричния пазар, също може да се разгледа като алтернатива при падане на пазара на акции.
Сред другите фактори, които инвеститорите трябва да имат предвид, са периодът, за който желаят да вложат парите си, както и начисляваните от фондовете такси (при емитиране и обратно изкупуване на акции и дялове, за управление на портфейла и т.н.), които оказват влияние върху постигната възвръщаемост.

Изминалата година беше успешна за българските взаимни фондове
като тяхното представяне беше подкрепено най-вече от силното покачване на българския фондов пазар. Така през 2007 г. българските фондове, инвестиращи в акции, реализираха доходност между 25 % и 110 %, докато балансираните стратегии постигнаха доходност между 20 % и 82 %. Настъпилата от края на 2007 г. корекция на БФБ-София обаче оказа негативно влияние върху представянето на тези фондове, и повечето инвестиращи в акции (както и много от балансираните стратегии) регистрират спад на активите си през последните месеци (предвид че голяма част инвестират набраните средства основно на месния пазар на акции). За 2007 г. българските нискорискови инвестиционни схеми регистрират доходност между 5 % и 6 %.

Възможностите за разрастване при българските колективни схеми за инвестиране се запазват
особено ако съдим по ситуацията в съседните страни. Ключов момент за представянето на индустрията през 2008 г. обаче ще бъде запазване на икономическата стабилност в страната и възстановяване на възходящия ход на фондовия пазар (до голяма степен обвързано и с конюнктурата на международните пазари). Темпът на растеж обаче ще бъде по-плавен.

За контакти
ЕЛАНА
тел. 02/ 0800 14 400
е-mail: info@elana.net
www.elana.net

Facebook коментари