fbpx Законите могат да са достъпни и оn-line | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Законите могат да са достъпни и оn-line

Законите могат да са достъпни и оn-line

етикети

Васил Христович е собственик и главен мениджър на "Апис Христович". Завършил е факултета по математика към СУ"Св. Климент Охридски" през 1974 г., специалност компютърна математика. Член е на Българската асоциация за информационни технологии и Българската асоциация за информационна индустрия. През 1985 г., когато основава "Норма Ентърпрайс", започва да се занимава с информационни системи. От 1990 г. разработва собствени информационни продукти в "Апис Христович".
Изграждането на eдинна национална правно-информационна система ще се превърне в още по-голяма необходимост, особено след като стартира българското електронно правителство и информационната стратегия на правораздавателните органи.
Основната задача на НПИС ще бъде да осигури на органите на държавната власт, гражданите и бизнеса непрекъснат достъп до действащите нормативни актове чрез интернет. Тя би трябвало да предоставя:
електронно копие на "Държавен вестник", а в най-близко бъдеще и електронен първообраз на официалното издание на Републиката;
консолидираните (актуализирани с изменения и допълнения) текстове на действащите нормативни актове, които ще се ползват със санкцията на държавата

Ползите за обществото,
администрацията и съдебната власт

Преди всичко публичен и безплатен достъп до правна информация за всички. Българските граждани, фирмите, държавните органи, както и чуждестранните физически и юридически лица ще могат лесно и бързо да се информират за действащото законодателство в страната. Това означава, че четенето на нормативните актове следва да е безплатно за гражданите или в краен случай - достъпно, на символични цени.
От друга страна, производителите на юридически бази данни и правно-информационни системи би трябвало да могат да използват копие от тази информация, както и нейната актуализация, на абонаментен принцип.
НПИС като основа на българското електронно правителство
Публичните услуги, които се извършват от администрацията и съдебните органи, са правно регламентирани. Електронното правителство е немислимо без пълна информация за нормативното основание за всяка услуга, административно или съдебно производство. Тези данни са неразделна част от общата информация, която ще се предоставя на гражданите и бизнеса, за услугите на електронното правителство. Ето защо създаването на НПИС има фундаментално, принципно значение за e-Government у нас.
Системата ще позволи на всяко ведомство или орган на съдебната власт лесно и бързо да свързва посредством линкове информацията за предоставяните от него услуги с актуалния текст на нормативните актове, уреждащи съответната процедура
Електронен вариант на "Държавен
вестник" в правно-информационната система

В момента у нас електронното издание се разпространява чрез неоправдано скъп абонамент от 6010 лв. годишно, в резултат на което единствените му купувачи са по-големите производители на правно-информационни системи.
Бюджетните разходи ще намалеят Изграждането на НПИС, която да предоставя на държавните служители и магистратите безплатен достъп до консолидираните текстове на нормативните актове, значително ще облекчи държавния бюджет. Същевременно няколко пъти ще нарасне броят на потребителите на правна информация в публичния сектор. На практика със завършването на националната оптична мрежа на държавната администрация всеки магистрат и държавен служител ще има достъп чрез интернет (или интранет) до актуалните текстове на действащите нормативни актове. В момента само част от магистратите и малка част от държавните служители (предимно юристи в правни отдели) ползват правно-информационните продукти на частните производители. От бюджета ще се заделят средства единствено за първоначалното изграждане и след това - за поддържането на НПИС.
Частните фирми ще създават нови
продукти и услуги с добавена стойност

НПИС не само няма да "задуши" частната инициатива, но ще помогне да се усъвършенстват съществуващите технологии и да се разнообрази продуктовата гама. Благодарение на освободения ресурс усилията на частните фирми ще се пренасочат от поддържането на консолидираните текстове на нормативните актове към разработването на все
по-усъвършенствани и "интелигентни" алгоритми за търсене и извличане на информация. Бизнесът ще се ориентира към допълване на базите данни със статии и коментари на практикуващи юристи и специалисти, към създаване на нови софтуерни продукти, базирани на правни знания и на обработена правна информация.
Проучване на добрите практики и
изработване на концепция

Решаването на такава значима държавна задача като изграждането на НПИС трябва задължително да се предхожда от задълбочено проучване на българския и чуждестранен опит. То трябва да завърши с изработването на концепция, с която да се очертаят обхвата, ролята и мястото, правният статут и необходимата ресурсна обезпеченост на НПИС. Трябва да се определят и перспективите за предстоящото интегриране в системата на европейското законодателство. Целта на системата е да задоволява в най-пълна степен нуждите от правна информация както на гражданите и фирмите, така и на държавните служители и магистратите.

Facebook коментари