fbpx дружества | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Стартира съвместна проверка на експерти от Министерството на енергетиката и на Комисията за енергийно и водно регулиране в трите електроразпределителни дружества – „Енерго-про“, ЕВН България и ЧЕЗ.
13 публичните дружества не са представили или са с голямо закъснение в представянето на тримесечните си финансови отчети за първото тримесечие на 2011 г.
Застрахователното проникване на база брутен премиен приход за първото шестмесечие на 2009 г. се изчислява на 2,85 на сто от БВП. В сравнение с първото шестмесечие на 2008 г. този показател бележи намаление от 0,05 процентни пункта.Това всъщност е най-точният измерител на кризата, за която говорим и пишем всички. Достатъчно е да се има предвид факта, че до миналата година средният ръст в застраховането бе винаги над 20 на сто. За да се стигне до отрицателен ръст в животозастраховането и почти нулев – в общото застраховане.
Секюритизацията на недвижими имоти е регулирана за пръв път през 2003 г. с приетия Закон за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ). Законът за пръв път в българската практика регламентира дейността на акционерните дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), като колективна схема за инвестиции в недвижими имоти. Съгласно ЗДСИЦ, предметът на дейност на този вид дружества е ограничен единствено до секюритизацията на недвижими имоти или вземания.