Финансови инструменти

16 Декември 2005

Време за равносметка

Изтече още една година. Година на динамика, в която се случиха много събития, които повлияха на икономиката на страната. Модерният бизнес порасна с още 365 дни в своята 16-годишна история. Защото социалистическата планова икономика преди това трудно можем да наречем бизнес. Не че в нея са липсвали...
16 Декември 2005

През 2006-та година ще се отпускат повече кредити с инвестиционна цел


Г-жо Декер, каква е общата Ви оценка за изминалата банкова година?
-
През 2005 г. банковата система се движеше от стремежа на банките да разширят пазарния си дял, често използвайки агресивни стратегии. Те обогатиха предлаганата гама от...
16 Декември 2005

Лихвите по ипотечни кредити може да намалеят още


Г-н Андреев, каква е общата Ви оценка за изминалата банкова година?
- През 2005 год. Райфайзенбанк (България) ЕАД продължи динамичното си развитие и вече заема 4-то място в банковата система, по отношение на активите, в сравнение с 6-то...
16 Декември 2005

България и Румъния са лидери по растеж в региона

Югоизточна Европа (ЮИЕ) се превърна в най-бързо растящия развиващ се пазар след Азия от началото на 90-те години досега. Със среден ръст на реалния БВП от пет процента годишно от 2000 год. насам, регионът значително надминава растежа на новите страни-членки на Европейския съюз от Централна и...
16 Декември 2005

Интересът към операциите с чужда валута нараства

В динамично развиващия се сектор на финансите се наблюдава тенденция към установяване на трайни процеси за обучение на служителите с цел повишаване тяхната конкурентоспособност.
За постигане на поставените цели институтът залага на развитието на два базисни сегмента в областта на...
16 Декември 2005

Кредитният рейтинг може да бъде и реклама за фирмата

Взаимните фондове са познати от десетки години в САЩ и страните от ЕС, като до 40% от спестяванията на населението по света се държат в подобни фондове. Голямата им популярност се дължи на факта, че чрез тях всеки има възможност да получи по-добра доходност за спестяванията си спрямо банковите...
16 Декември 2005

Дружествата със специална инвестиционна цел

Секюритизацията на недвижими имоти е регулирана за пръв път през 2003 г. с приетия Закон за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ). Законът за пръв път в българската практика регламентира дейността на акционерните дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), като колективна схема...
16 Декември 2005

Кредитните карти помагат на бизнеса

Според статистиката към 01.10. 2005, броят
издадени и обслужвани от БОРИКА кредитни карти е около 100 000 . Според статистиката към 01.10. 2005, броят
издадени и обслужвани от БОРИКА кредитни карти е около 100 000 . Всеки притежател на кредитна карта без депозит, издадена от ПИБ,...
16 Декември 2005

Няма по-голям от пазара

Българските борси възникват в началото на 20-ти век. Те са четири в рамките на 15-20 години и до 1940 г. е най-силният им период. Тогава много силно работят и други борси в Европа, но ние се нареждаме сред най-борсовите държави. След края на войната борсите са забранени като институция, защото е...
16 Декември 2005

Лизингов бизнес в България

Лизингът, като форма на финансиране, вече все по-често се предпочита в България. Най-практикуван е финансовият лизинг, който има дял около 99%. При него лизингополучателят има право да придобие ползвания от него актив след изтичане на срока на договора. От гледна точка на клиента финансовият лизинг...

Страници