fbpx 1,39 млрд. евро за проекти, свързани с иновации | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

1,39 млрд. евро за проекти, свързани с иновации

1,39 млрд. евро за проекти, свързани с иновации

Служебният заместник-министър на икономиката и енергетиката Ирена Младенова откри четвъртото заседание на тематичната работна група за разработване на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) за новия програмен период 2014– 2020 г. В дискусията участваха и представители на бизнес организациите, научните среди и други административни структури.

В рамките на заседанието експерти на Министерството на икономиката и енергетиката представиха основните коментари на ЕК по проекта на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и тяхното отразяване в новия вариант на програмата. Посочено бе и финансовото разпределение по приоритетните оси на програмата.

21% от предвидените 1,39 млрд. евро по програмата ще се отделят за Приоритетна Ос 1 - "Технологично развитие и иновации". 50% са предвидени за финансиране на Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растежа на малките и средните предприятия“ и над 25% за внедряване на технологии за подобряване на ресурсната ефективност и подкрепа за повишаване на енергийната ефективност по ос 3. За подпомагане на управлението, изпълнението, мониторинга и контрола на дейностите по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ са отделени 3% от предвидените средства по програмата. В рамките на дискусията бе отбелязан успехът при управлението на финансовите инструменти през настоящия период, което ще бъде взето под внимание от Управляващия орган при планирането и прилагането на финансовите инструменти за програмния период 2014-2020 г.

ОП "Иновации и конкурентоспособност" се разработва в диалог с всички заинтересовани страни с цел отразяването на нуждите на бизнеса и постигането на конкурентоспособна икономика. Представителите на бизнес организациите и научните среди, които присъстваха на днешното заседание, дадоха висока оценка за напредъка в подготовката на новата Оперативна програма.

 

 

facebook коментари