fbpx Банките стимулират бизнеса с разнообразие от кредити за малки и средни предприятия | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Банките стимулират бизнеса с разнообразие от кредити за малки и средни предприятия

Банките стимулират бизнеса с разнообразие от кредити за малки и средни предприятия

Всеки, решил да развива или развиващ свой бизнес, е наясно колко и какви са трудностите. Проблемите могат да са от всякакво естество (технически, организационни, производствени и др.), но като че ли финансирането е най-сериозният от тях.
Разрешаването на този проблем отчасти е възможно именно с външно финансиране - с кредит от банка.

Предложенията на банките
Развитието на банковата система придоби такова ниво, което дава възможност да се твърди, че се предлагат разнообразни кредитни продукти (доколкото може да се говори за развитие на банковата система в България). Свидетели сме на бума в кредитирането, както при ипотечните кредити, така и при потребителските. Не изостава развитието и на бизнес кредитирането. Като цяло предлагането не е малко, поради което може да се твърди, че няма ограничения относно предназначението на продуктите.

Видове кредити според целта
Независимо от разнообразието, основното разделение на кредитите е за оборотни средства и за инвестиционни цели. Съществува и трети вид - т.нар. комбинирани кредити. Сумата се отпуска без предварително да се уточнява каква е целта на кредита. След усвояването на парите, те могат да се използват както за инвестиционни цели, така и за оборотни средства.

Валута на кредитите
Както всички кредити, отпускани в страната, така и тези са в трите най-популярни валути - лев, евро и долар. Единствената валута, която може би се отличава като предпочитана е еврото. Значителен дял от бизнес кредитите се отпускат в тази валута. Делът й е по-висок, отколкото при ипотечните и потребителските кредити.
Максимални срокове на кредитите
По срок на кредитите бизнес кредитите се доближават както до потребителските, така и до ипотечните. Те варират от 10 -12 месеца, до 20 години.

Стандартни и специализирани продукти
Кандидатите за кредити, от гледна точка на бизнеса, който имат или ще развиват, могат да бъдат много разнообразни. Разнообразни са и техните нужди и изисквания. Това изправя кредиторите пред предизвикателството за тяхното удовлетворяване. В отговор на изискванията на заемателите банките предлагат както универсални продукти, така и специализирани. С тях се удовлетворяват нуждите на определени, специфични типове кредитоискатели. Такива са например кредитите за зърнопроизводителите и търговците на зърно. Те имат възможност да получат кредити срещу конкретни обезпечения (напр. складови запаси).
Банките финансират също покупката на земеделска или друга земя и строителство. Отпускат средства също и за учредяване на фирма (за уставен капитал), за обслужване на сделка и др. Всички тези възможности са създадени, за да са максимално удобни за бъдещите заематели. Рационалният подход при избор на кредит изисква те задължително да се проверят. Преминаването от старите начини на набавяне на парите към съвременните методи на финансиране изключително налага търсенето на бизнес кредити. Съществуват редица възможности в тази посока и непроучването им
е най-малко непазарен подход.

Кредити по програми за целево финансиране
Място сред офертите на банките имат и кредитите по програмите за целево финансиране. Тук само ще споменем кредитите по програма: с ДФ “Земеделие”, Гаранционен фонд за микрокредитиране (ГФМК), кредитиране при износ и по енергийни проекти. Това са специфични кредити и както се вижда те са предназначени за точно определени цели.

Обезпечения
Както всяко финансиране и това трябва да бъде гарантирано по определен начин. Винаги съществува риск от несъбираемост на вземането, поради което банките изискват обезпечения. Те са изключително разнообразни и понякога са различни в зависимост от вида на кредита. Макар банката да е една и съща, възможно е да има различни обезпечения за различните й продукти. Въпреки това най-често срещаните обезпечения могат да се обобщят в следния вид:
- Първа по ред ипотека на имота - обект на инвестицията, покриваща размера на кредита, лихви
и такси.
- Залог на вземания - наеми от апартаменти или офиси в сградата, както и допълнителни обезпечения, които ще осигурят безпроблемното изплащане на кредита (лихви по депозити, налични средства
и т.н.).
- Лични гаранции от собственика на фирмата.
- Банкови гаранции, корпоративни гаранции, запис на заповед за цялата сума на кредита и лихвата.
- Машини, транспортни средства, стоки, парични средства.
- Авалист/и.
- Някои банки посочват като обезпечение следното: Допускат се всички предвидени в действащата нормативна уредба и съобразно степента на кредитния риск. Залозите се вписват в Централния регистър за особените залози.

Специфики при бизнес кредитите
Разнообразието на кредитите е голямо, различни са и условията на банките. Едно е общото обаче между тях. При болшинството условията по кредита не са строго фиксирани. Естествено има параметри, които са известни и са определени, но елементът, който представлява най-голям интерес - лихвата, е само ориентировъчен. На практика всяка банка подхожда индивидуално към всеки клиент, съобразно неговите желания и преценката на банката, той може да получи конкретна оферта, разработена само за него. Въпреки това, само за ориентация може да се посочат примерни граници на лихвените проценти. Прави впечатление, че кредитите за инвестиционни цели, като цена, са близки до ипотечните. Лихвите при тях варират от 7 % до 9 %. Лихвите по кредитите за оборотни средства, от своя страна, се доближават до тези по потребителски кредити. Тук границата е 9 % -
12 %. Известен проблем при търсенето на бизнес кредит е недостатъчната информация за максималния размер. Сумата, която би отпуснала банката, е част от индивидуалните решения. В някои случаи максимална сума няма, а в други просто не се посочва такава. Когато все пак има оферта с максимален размер на кредита, сумата може да достигне до 2 млн.лв., но може да е и 5 000 лв.

Документи
Както всеки вид кредит, така и този има своите специфики, част от които бе направен опит да се посочат. Въпреки тях, всеки желаещ да се възползва от бизнес кредит трябва да кандидатства за него, респ. да подготви набор от документи. Изискванията към документацията са изключително разнообразни. Предвид на това ще бъдат посочени само най-необходимите.
Такива са например:
- Попълнено искане за предоставяне на кредита.
- Удостоверение за актуално състояние.
- Устав или дружествен договор.
- Регистрация по Булстат.
- Данъчна регистрация.
- Копие от данъчна декларация за последната отчетна година и др.

За контакти:
“МОИТЕ ПАРИ” - Българският Финансов Пътеводител
www.moitepari.bg

Facebook коментари